Tūkstošgades attīstības mērķi

Fons ANO Tūkstošgades attīstības mērķi infografikai

Infografika “Attīstība un vide”

Iekļaut ilgtspējīgas attīstības principus nozaru politikās

2014. gada informatīvajā ziņojumā par TAM izpildi norādīts, ka Latvija ilgtspējīgas attīstības principus un mērķus ir veiksmīgi integrējusi plānošanas dokumentos un nozaru politikās. Būtiskākais ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokuments valstī ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”.

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam (NAP 2020) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kuram būtu jānodrošina „Latvija 2030” izvirzīto mērķu sasniegšana. Taču patiesībā NAP galvenais uzsvars ir nevis ilgtspēja, bet ekonomikas izrāviens, kas nodrošinātu tautsaimniecības izaugsmi, cilvēka drošumspēju un izaugsmi atbalstošas teritorijas.

Ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība kopumā tiek uztverta par šķērsli NAP izvirzītā mērķa – ekonomiskā izrāvienā sasniegšanai. 2014. gada oktobrī ekonomikas ministrs izteicās, ka Latvija nevar uzņemties nekādas klimata pārmaiņu ierobežošanas saistības, jo tās apdraud mūsu izaugsmi, – un līdzīga noskaņa valda arī citos sektoros, piemēram, transportā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā.

Vienlaikus jāatzīst, ka atsevišķi ilgtspējīgas attīstības elementi ir integrēti lielākā daļā sektorpolitiku. Piemēram, lauksaimniecības politika paredz virkni apzaļumošanas pasākumu, enerģētikas politika runā par nepieciešamību uzlabot energoefektivitāti u.tml. Taču šie pasākumi pārsvarā izriet no ES normatīviem, nevis Latvijas nacionālās politikas.