Līdzdalības veicināšana atkritumu pārvaldībā

Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Projektā biedrība „Latvijas Zaļā kustība” ir sadarbības partneris „homo ecos:” īstenotajam Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam.

Projekta aktualitāte:

nepieciešams paaugstināt nevalstiskā sektora kā sabiedrības un valsts sadarbības veicinātāja zināšanas par līdzdalības iespējām politikas plānošanā jautājumos, kas saistītas ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Projekta mērķis:

Paaugstināt biedrības “homo ecos:”, sadarbības partneru un Latvijas nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanas un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību un pozitīvās pieredzes pārņemšanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Projekta mērķa grupas:

  • biedrības “homo ecos:” biedri,
  • sadarbības partneru organizāciju biedri,
  • NVO atbalsta centri Latvijā.

Projekta īstenotājs:

Biedrība „homo ecos:”

Projekta sadarbības partneri:

  • Biedrība “Latvijas Zaļā kustība”
  • Biedrība „Zaļā brīvība”

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Ārvalstu prakses izpēte par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ieviešot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, kā arī labās prakses piemēri, izmantojot atkritumus kā resursus.
  • Trīs darba grupas par NVO līdzdalības iespējām atkritumu kā resursu izmantošanā.
  • Vadlīniju izstrāde NVO kapacitātes stiprināšanai, zināšanu un līdzdalības politikas plānošanai un ieviešanai, lēmumu pieņemšanas procesam, pozitīvās pieredzes pārņemšanas jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem un resursu efektīvu izmantošanu.
  • Apmācību seminārs Latvijas NVO atbalsta centriem par NVO līdzdalības iespējām, labās prakses piemēriem un izstrādātajām vadlīnijām.

Projekta īstenošana laiks:

11.2013. – 07.2014

Projekta budžets:

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Ieguldījums tavā nākotnē ESF VC SIF ES