Darbība

Latvijas Zaļā kustība 

Latvijas Zaļā kustība dibināta 2004. gadā, tā ir atvērta un demokrātiska biedrorganizācija, kas apvieno vides aktīvistus, brīvprātīgos un ekspertus, kuri vēlas aktīvi darboties, lai uzlabotu vides kvalitāti un nepieļautu noziedzīgus nodarījumus pret vidi.

Biedrība kā nacionālā līmeņa organizācija savu darbību īsteno gan nacionālā mērogā, gan vietējā līmenī. Uzskatot, ka būtiski ir nodrošināt ciešu saikni starp nacionālā līmenī pieņemtajiem lēmumiem politikas plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu veidā un procesiem vietējā līmenī, kā arī iedzīvotājiem, LZK darbības spektrs aptver visus šos līmeņus. Tāpat iesaistoties starptautiskajos vides NVO tīklos LZK izmanto iespējas lēmumu ietekmēšanai ES līmenī.

Tematiski Latvijas Zaļā kustība savu darbību visvairāk ir attīstījusi šādās jomās:

  • Ekonomisko instrumentu izmantošana ilgtspējīgas attīstības veicināšanai sākot diskusiju ar nozaru ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām par zaļā budžeta reformu un nepieciešamību integrēt vides aspektus nodokļu politikā;
  • Videi draudzīgas enerģijas veicināšana vēršoties pret liela mēroga neilgtspējīgiem projektiem un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu;
  • Sabiedrības interešu aizstāvība un efektīvas līdzdalības veicināšana, sniedzot konsultācijas un iesaistoties konkrētu problēmsituāciju risināšanā saistībā ar pilsētvides, būvniecības, aizsargjoslu, atkritumu apsaimniekošanas, ietekmes uz vidi novērtējuma jautājumiem;
  • Sabiedrības un politikas veidotāju iesaiste diskusijā par Attīstības Sadarbību un starptautisko finanšu institūciju lomu nozīmi valsts attīstībā, īpaši vides ilgtspējas kontekstā;
  • Piekrastes kāpu aizsardzība: īstenojotsabiedrisko kontroli, iesaistoties teritorijas plānojumu apspriešanā un sadarbojoties ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu aizsardzību;
  • Vides izglītība iedzīvotājiem, interešu grupām un lēmumu pieņēmējiem izplatot informāciju un ar publisku akciju un kampaņu palīdzību, piemēram, „Diena bez auto” pasākumi, piketi u.tml.

Papildus augstāk minētajam LZK daudz darbojas arī vietējā līmenī, kur darbība galvenokārt ir vērsta uz aktīvu līdzdalību politikas plānošanas procesos, kas saistīti ar klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumiem, pilsētas attīstības plānošanas, ietekmes uz vidi novērtējuma procesos, cīņai pret nelikumīgu būvniecību un noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi, vietējo iedzīvotāju iesaistīšanai vides aizsardzības aktivitātēs (piemēram, talkas un studiju loki) un interešu aizstāvības realizēšana.

Aktuālai informācijai apmeklē arī mūsu lapu Facebook:
http://www.facebook.com/ZalaKustiba

Vari sekot jaunumiem arī mūsu Twiiter kontā:
https://twitter.com/ZalieLV