2018. gada projekti

“NaaC” sertifikāts – piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana

Lai veicinātu kāpu dabas daudzveidības saglabāšanu, maksimāli informējot sabiedrību un ārvalstu tūristus par mūsu piekrastes dabas bagātībām un nepieciešamību tās nosargāt. 2007.gadā, piesaistot vietējos un ārvalstu fondus, Latvijas Zaļā Kustība uzsāka kampaņu Saglabāsim Latvijas Kāpas, Izplatot bukletus vairākās valodās, rīkojot sabiedriskās kontroles reidus kāpās, veicot informatīvu kampaņu masu medijos, to maksimāli plaši atspoguļojot televīzijā un radio. Trīs gadu laikā situācija krasi uzlabojās.

Tomēr 2016. Gadā, kad LZK veica reidus visā piekrastē, nācās secināt, ka situācija piekrastes kāpās kopumā pasliktinās – kāpas atsevišķos piekrastes posmos tiek izbraukātas un tādējādi pakļautas iznīcībai. Pieaugošais tūristu un pašmāju atpūtnieku skaits, kā arī kvalitatīvas infrastruktūras, konkrēti atpūtas vietu un auto stāvvietu trūkums, veicināja strauju kāpu dabas daudzveidības iznīcināšanu un kāpu joslas degradāciju kopumā. Neorganizētas atpūtnieku pārvietošanās rezultātā negatīvi tika ietekmētas Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un piekrastes dabas daudzveidība. To veicināja arī informācijas trūkums par saudzējamajām kāpu teritorijām un aizsardzību kopumā, atpūtas un auto stāvvietu trūkums.

2017. gadā, izmantojot informāciju no MK 17.11.2016. Rīkojuma Nr.692 Tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, LZK un biedrība “Apeirons” visā Latvijas piekrastē veica kāpu infrastruktūras monitoringu, apmeklējot vairāk kā 47 vietas, tikās ar piekrastes pašvaldību politiķiem un iedzīvotājiem, kā arī rīkoja Starptautisku konferenci par Piekrastes aizsardzības risinājumiem. LZK un tā sadarbības partneris “Apeirons” veicināja dialogu starp visām iesaistītajām pusēm, tās aicinot aktīvi piedalīties. Monitoringa rezultātā tika izvēlēti vairāki piekrastes objekti, kuri būtu labiekārtojami, sasniedzot labāko no iespējamajiem rezultātiem. LVAF finansētā monitoringa eksperti vienojās Gala ziņojumā, kas tika nosūtīts gan VARAM, gan Latvijas Pašvaldību savienībai.. Tas pieejams arī LZK mājas lapā – www.zalie.lv

Ar šo projektu 2018.gadā bija paredzēts labiekārtot līdz 10 piekrastes infrastruktūras objektus, kuri tiks saskaņoti ar piekrastes konkrētām pašvaldībām. Ar Vācijas “Baltijas Jūras aizsardzības fonda” (BaltCF) atbalstu, LZK, sadarbībā ar “Apeironu” un pašvaldībām, līdz 2020.gadam uzstādīs vairākas universālā dizaina tualetes, informatīvās zīmes un labiekārtos koka laipu takas, arī atbilstoši Universālā dizaina un pieejamības principiem. Savukārt vietās, kur antropogēnā slodze ir lielākā, atjaunosim Kāpu sakopšanas talkas tradīciju un sadarbībā ar VAS Latvijas Valsts Meži, atjaunosim priežu audzes. Lai aktualizētu kāpu saglabāšanu un unikālās dabas aizsardzību, tiks atsākta arī kāpu sakopšanas talkas tradīcija, katra gada pēdējā maija sestdienā aicinot piekrastes skolas un vietējos aktīvistus sakopt savu piekrastes kāpu un liedaga joslu,. 2018.gadā Kāpu sakopšanas talka notika 26.maijā. Savukārt Priežu stādīšananotika pirmajā septembra sestdienā – 8.septembrī.

Lai veicinātu vides un piekrastes dabas pieejamību, mēs uzsveram, ka nepieciešams jauns standarts, ka esošajos un no jauna būvējamos objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina, principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietas pieejamību gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan sirmgalvjiem. Šādiem kāpu joslas atpūtas objektiem būtu jāatbilst labākajiem vides aizsardzības un pieejamības standartiem, tādējādi vienlaikus atbalstot vietējo ekonomiku un uzņēmēju intereses. Šādus objektus paredzēts izvērtēt ar jaunu sertifikātu “NaaC” (Nature Accessible) un izstrādātiem sertifikāta kritērijiem, kurus paredzēts ieviest projekta ietvaros. Šāda sertifikāta ieviešanu, kā starptautisku Dabas pieejamības nodrošināšanas mehānismu, atbalsta arī LZK ārvalstu partneri un Baltijas jūras reģiona NVO apvienība – Coalition Clean Baltic – CCB.

Projekts “ZAĻAI LATVIJAI – ZAĻAI JŪRAI”

Projekta pasākumu nepieciešamība pamatojas vajadzībā papildināt skolas interešu izglītības vides programmas, kas  veicina  bērnu  un  jauniešu  interesi  par  vidi, izpratni par vides problēmu cēloņiem, veido atbildību un vides apziņu. Projekta aktivitātes orientētas uz jauniešu  izglītošanu un  praktisko  darbību vides daudzpusīgā iepazīšanā, problēmu  apzināšanā  un  risināšanā.

Projekta vadmotīvs “zaļā jūra” ir izvēlēts nolūkā veidot jauniešu jēgpilnu izpratni par planētas resursu kopību – ūdens, zemes un klimata savstarpējo mijiedarbību. Līdzīgi kā vides politikā tiek runāts par “zaļas Latvijas” tēlu, tā “zaļā jūra” rosinātu jauniešus uztvert jūru un tās piekrasti kā vienu “zaļu” veselumu, unikālu Latvijas dabas resursu, kura saglabāšana ir atkarīga no cilvēku izpratnes un rūpēm par to. Šo kopsakarību izpratni veidos arī piekrastes erozijas procesu un kāpu bioloģiskās daudzveidības pētījumi laivošanas ekspedīciju laikā un priežu stādīšana kāpās, kā pret-erozijas pasākums. Priežu stādīšanas pasākumi plānoti piekrastes vietās, kuras būtu apmežojamas un saskaņotas ar VAS “Latvijas Valsts meži” speciālistiem.

Izzināšana, izpratne un rīcība –  jauniešu  tiešā  pieredze  dabas  vidē kampaņu laikā,  novērojumu  un  pētījumu  veikšana ekspedīcijās, iesaistot viņus reālās dzīves situācijās, attīsta  kritisko  domāšanu,  darbības motivāciju un atbildīgu lēmumu pieņemšanu.

Projekta norisē veidojot un nostiprinot sadarbības  prasmes savas grupas ietvaros, kā arī projekta pasākumos realizējot kontaktus ar sadarbības partneriem, tiek izkoptas komunikācijas un sava viedokļa prezentācijas prasmes.  Noslēgumā – Piekrastes Jauniešu Forums, kurā notika pieredzes un iegūto zināšanu apmaiņa, kā arī aktīvāko skolu, skolēnu un skolotāju apbalvošana.

Projekta mērķi:

Īstermiņa:  iesaistīt jūras piekrastes novadu skolu jauniešus informatīvi izglītojošās dabas un vides aizsardzības aktivitātēs starptautiski atzīmējamo vides aizsardzības dienu pasākumu ietvaros un Latvijas 100-gadei veltītajās kampaņās jūras piekrastes kāpu teritorijās.

Ilgtermiņa: Unikālā dabas resursa – jūras piekrastes iepazīšana līdzdarbojoties tās saglabāšanā un aizsardzībā, izveidojot izpratni par globāliem vides procesiem un katra cilvēka lomu tajos, motivējot atbildīgai attieksmei un ilgtermiņa jēgpilnai rīcībai.