Zaļie tiekas Kuldīgā!

Latvijas Zaļā kustība, atsaucoties savu biedru vēlmei uzturēt ciešāku saikni savā starpā, 2016. gadu sāk ar tradīciju- organizēt aktīvistu un atbalstītāju tikšanās pasākumus ne tikai Rīgā, bet arī reģionālajās nodaļās. Šī gada 16. janvārī savu viesmīlību demonstrēja Kuldīgas nodaļa un tās vadītāja Aiga Tetere.

IMG_1099

Tikšanās sākums notika Kuldīgas Attīstības aģentūras telpās, kurā Latvijas Zaļās kustības valde stāstīja par kustības aktivitātēm gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tika skarti gan jautājumi, kas ir saistīti ar ES fondu izlietojumu tikko sākušajā plānošanas periodā, gan Enerģētiku, gan organizācijas darbu projektos, gan sadarbības tīklā Bankwatch, kurā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm tiek strādāts pie ES publiskā finansējuma izlietojuma atbilstības pieņemamiem vides un sociāliem standartiem.

Tikšanās turpinājumā tika skarti Kuldīgas pilsētai un novadam būtiski jautājumi. Viens no aktuālākajiem izaicinājumiem Kuldīgā ir atkritumu šķirošana, kā arī ar energoefektivitāti saistīti jautājumi. Tā kā tikšanās laikā piedalījās Kuldīgas komunālo pakalpojumu pārstāvji, Kaspars Poriķis un Dzintars Rušmanis un Kuldīgas novada domes vides speciāliste Dace Jansone, tad uz lielu daļu aktuālajiem jautājumiem tika atbildēts nekavējoties.

Būtiskākais atklājums ir iedzīvotāju nezināšana par daudziem jautājumiem, kas skar to iespējas, piemēram, saņemt no Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu mājas siltināšanas pasākumiem. Tas radīja ierosmi veikt pasākumus iedzīvotāju un pašvaldības institūciju dialoga un komunikāciju šķēršļu mazināšanai.

Tikšanās turpinājās biedrībā “Kūrava”, kurā dalībniekiem bija iespēja pašiem sagatavot un arī mieloties ar ēdieniem, kas tapuši atbilstoši pagājušā gadsimta receptēm. Pie pašu gatavotu ēdienu pusdienu galda Kuldīgas nodaļas pārstāvjiem bija iespēja vienoties par 2016. gadā veicamajiem darbiem, kur kā prioritāti minēta atkritumu šķirošanas veicināšana Kuldīgā.

IMG_1122

Kopīgi tikai nolemts, ka iespēja tikties Latvijas Zaļās kustības nodaļās ir apsveicama un labu ideju rosinoša, tāpēc kā nākamo tikšanās vietu nosaukta Talsu nodaļa.

Latvijas Zaļās kustības valde pateicas Kuldīgas nodaļas vadītājai Aigai Teterei par tikšanās organizāciju kā arī Dacei Jansonei, Jānim Matulim, Aivaram Valdmanim, Kasparam Poriķim Dzintaram Rušmanim, Ivetai Valtmanei, Rasmai Tīrumai, Dzidrai Viļumai un Valdai Vītrājai kā arī biedrībai “Kūrava” par dalību veiksmīgā pasākuma norisē.

IMG_1130

Uz kopīgu darbu un sadarbību!

Āris Ādlers un Juris Dilba

EU Flag

Šis raksts tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par saturu atbild biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un nekādā mērā nevar būt uzskatīta par Eiropas Savienības oficiālo viedokli