Plakātu konkurss „Zaļai Latvijai – zaļu jūru“

NOLIKUMS

1. Mērķis

Konkursa mērķis – veicināt jauniešu izpratni par jūru un tās piekrastI, kā vienotas Latvijas vides un dabas unikālu kopumu, kurā rūpes par šo vērtību saglabāšanu ir prioritāra, ilglaicīga un jēgpilna rīcība.

2. Uzdevums

Konkursa dalībnieka uzdevums – izveidot plakātu vai plakāta maketam izmantojamu darbu, kas veicinātu skatītāja izpratni par Latvijas kā “zaļas” valsts tēlu, kurā vārdu sakopojums “zaļā jūra” norādītu uz jūras un tās piekrastes savstarpējo mijiedarbību ar visas Latvijas dabu.

3. Organizators:

Biedrība “LATVIJAS ZAĻĀ KUSTĪBA” (LZK)

4. Dalībnieki

Latvijas jūras piekrastes pašvaldību teritoriju skolu jaunieši:
I vecuma grupa – 7.-9.klase,
II vecuma grupa 10.-12.klase.

5. Nosacījumi

5. 1. Iesniedzamā darba formāts: A3, vertikāls.
5.2. Darbs var būt izpildīts grafikas, glezniecības vai aplikācijas tehnikā.
5.3. Plakātā, kas izgatavots datorgrafikā, jāietver vārdi “ZAĻAI LATVIJAI – ZAĻU JŪRU”, ja darbs izpildīts tehnikā, kurā tekstu ievieto plakātu maketējot, jāparedz vieta šo vārdu ievietošanai.
5.4. Darbus var iesniegt nosūtot pa pastu uz biedrību „Latvijas Zaļā kustība”, Kr.Valdemāra ielā 17a, Talsos, LV- 3201, ar norādi „Plakātu konkursam” vai skolas pārstāvim iesniedzot darbus personīgi LZK.
5.5. Darba iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 20.jūlijam (pasta zīmogs vai iesniedzot LZK).
5.6. Konkursā var piedalīties tikai individuālie darbi, katrs autors konkursam var iesniegt tikai vienu darbu.
5.7. Katram darbam otrā pusē jāpievieno informācija par tā autoru, norādot autora vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, kontakttālruni, e-pastu, pagastu/pilsētu / novadu. Ja darba izstrādē ir piedalījies pedagogs, tad jānorāda arī pedagoga vārds, uzvārds, izglītības iestāde.
5.8. Konkursam iesniegtie plakāti netiek izsniegti atpakaļ.

6. Vērtēšana un balvas

6.1. Darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās: I vecuma grupa – 7.-9.klase, II vecuma grupa 10.-12.klase.
6.2. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība konkursa nolikumam un darba oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.
6.3. Pēc žūrijas vērtējuma tiks piešķirta 1., 2. un 3. vieta katrā vecuma grupā.
6.4. Abi 1.vietu ieguvušie darbi tiks izgatavoti A2 plakāta formātā, pārējo godaloto vietu darbi tiks izmantoti LZK projektu informatīvajos materiālos.
6.5. 1. Vietas ieguvējs I un II vecumā grupā saņems dāvanu karti piedzīvojumam no tūrisma kompānijas “JŪRAS LAIVAS”, pārējo godalgoto vietu ieguvēji – kompānijas “JŪRAS LAIVAS” veicināšanas balvas.
6.6. Ja konkursa plakāta izstrāde notikusi kāda pedagoga vadībā, tad veicināšanas balvu saņem arī godalgotās vietas ieguvušā skolēna pedagogs (pedagoga vārdam, mācību iestādei jābūt norādītam plakāta aizmugurē).

7. Žūrijas komisija

7.1. Žūrijas komisiju veidos pārstāvji no b-bas “Latvijas Zaļā kustība”, Vides izglītības fonda “Par sakoptu Latviju”, Latvijas Mākslas akadēmijas un tūrisma kompānijas “JŪRAS LAIVAS”.
8. Konkursa norise un apbalvošana
8.1. 20.05.-20.07. konkursa darbu iesniegšana.
8.2. Konkursa noslēgums notiks oktobra mēnesī , labāko darbu autorus uzaicinot uz apbalvošanas pasākumu personīgi (sazinoties pa iesniegtajā darbā norādītajiem kontaktiem).
9. Autortiesības un personas tiesības
9.1. Dalībnieki bez laika un teritoriāliem ierobežojumiem, bet uz konkursu attiecināmu saturisko ierobežojumu piešķir “Latvijas Zaļajai kustībai”, vienkāršas izmantošanas tiesības visos zināmajos un nezināmajos veidos izmantot viņu plakātu, kas izveidots ar mērķi piedalīties konkursā. Īpaši tas attiecas uz tiesībām reproducēt un izplatīt plakātu, uz publiskošanas tiesībām internetā un vidē. Izmantošanas tiesības tiek piešķirtas bez maksas. Iepriekš minētās tiesības netiek piešķirtas trešajām personām.
9.2. Dalībnieki apliecina, ka viņu izveidotais plakāts ir brīvs no trešo personu tiesībām, piemēram, autortiesībām, citām blakustiesībām vai personas tiesībām, un ka viņi drīkst brīvi  rīkoties ar plakātu. Viņi atbrīvo “Latvijas Zaļo kustību” no visām trešo personu pretenzijām, kas balstītas tajā, ka iepriekš minētais apliecinājums nav patiess.
9.3. Konkursa organizatoriem ir tiesības, taču nav pienākuma izmantot dalībnieku izveidotos plakātus.
9.4. Izmantojot konkursa darbu jebkurā formā, “Latvijas Zaļā kustība” autorus minēs vārdā.

Papildu informācija:

LATVIJAS ZAĻĀ KUSTĪBA
Mirta Jansone
Informatīvi izglītojošās kampaņas “ZAĻĀ JŪRA” koordinatore

Tālr. 29464901
mirta.jansone@zalie.lv
https://www.facebook.com/ZAĻĀ-JŪRA
https://www.facebook.com/ZalaKustiba/
www.zalie.lv