Statūti

Biedrības „Latvijas Zaļā Kustība”

Statūti

1. nodaļa

Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „ LATVIJAS ZAĻĀ KUSTĪBA” (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „LZK”.
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Green Movement”, saīsinājums „LaGM”.

2. nodaļa

Biedrības mērķi, uzdevumi, darbības metodes

2.1. Biedrības mērķis ir vides aizsardzība un ilgtspējīgas attīstības veicināšana Latvijā, Eiropā un pasaulē.
2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. kļūt par uzticamu vides un sabiedrības tiesību aizstāvības organizāciju;
2.2.2. īstenot efektīvu sabiedrības līdzdalību un veicināt atklātību ar vidi saistītu jautājumu risināšanā;
2.2.3. veicināt sabiedrības vides apziņas paaugstināšanos un izpratni par vides aizsardzības jautājumiem;
2.2.4. atbalstīt videi draudzīgu risinājumu izmantošanu praksē visos vides sektoros – gaiss, ūdens, daba, zeme, klimats;
2.3. Biedrība savu mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei:
2.3.1. organizē talkas, piketus, mītiņus un citas tiesību aktos atļautas publiskas akcijas sabiedrības uzmanības pievēršanai aktuāliem vides aizsardzības jautājumiem;
2.3.2. organizē seminārus, konferences, diskusijas un citus pasākumus par vides un dabas aizsardzības problēmām;
2.3.3. izplata vides informāciju, veic vides izglītības darbību dažādām mērķauditorijām un rīko sabiedrības informēšanas kampaņas par vides jautājumiem;
2.3.4. uztur mājas lapu internetā un sniedz informāciju par aktualitātēm;
2.3.5. sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem, informē sabiedrību par biedrības mērķiem un darbību;
2.3.6. sadarbojas ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, ārvalstu fondiem, kā arī ar citu valstu institucijām un organizācijām, starptautiskām organizācijām pasaulē un to pārstāvniecībām Latvijā.
2.3.7. ar inženierzinātniskām un inženiertehniskām metodēm veicina vides piesārņojuma risku samazināšanu.

3. nodaļa

Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa

Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde .
4.2. Pieteikums jāiesniedz Biedrības nodaļā vai valdē.
4.3. Valdei jāizskata pieteikums tuvākās sēdes laikā, dodot iespēju tajā piedalīties arī pieteikuma iesniedzējam. Lēmums tiek pieņemts balsojot. Par savu lēmumu valdei jāpaziņo ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas.
4.4. Valdes noraidošu lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt sapulcei, kurā viņam ir tiesības paust savu viedokli. Ja arī sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējam ir tiesības atkārtotu pieteikumu iesniegt ne ātrāk, kā pēc viena gada termiņa.
4.5. Ja valde pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju Biedrībā, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa sapulces noteiktajā apmērā.
4.6. Biedrs var izstāties no Biedrības, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku iesniegumu. Valde šo iesniegumu izskata tuvākajā valdes sēdē, pieņemot to zināšanai, un izslēdz no biedru reģistra.
4.7. Biedrības biedru var izslēgt par šādiem pārkāpumiem:
4.7.1. biedrs vairāk kā 2 gadu nav nomaksājis biedra naudu;
4.7.2. biedrs nepilda sapulces vai valdes lēmumus;
4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7.4. biedrs veic citu darbību, kas ir petrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu var ierosināt jebkura Biedrības nodaļa vai amatpersona. Valde sagatavo tā izskatīšanu tuvākās sēdes laikā, paziņojot par to izslēdzamajam biedram, kuram ir tiesības valdes sēdē paust savu viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Motivēts lēmums tiek pieņemts aizklāti balsojot, un valde piecu dienu laikā rakstveidā paziņo izslēgtajam biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).
4.9. Lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt sapulcei.

5. nodaļa

Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu šajos statūtos noteiktajā kārtībā.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, pildīt sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. Sapulces noteiktā kārtībā regulāri maksāt biedru naudu;
5.2.3. ar aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. nepieļaut rīcību, kas kaitē Biedrības reputācijai un sabiedriskajam prestižam.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa

Biedrības struktūrvienības

6.1. Biedrības biedri apvienojas teritoriālās un interešu nodaļās, kas darbojas saskaņā ar Biedrības statūtiem un Nodaļas nolikumu.
6.2. Ar Biedrības sapulces lēmumu var tikt izveidotas citas Biedrības struktūrvienības.
6.3. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7. nodaļa

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir sapulce.
7.2. Biedru sapulces pienākumus pilda Pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.
7.3. Kārtējā biedru pārstāvju sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru pārstāvju sapulce tiek sasaukta valdes noteiktajā kārtībā, lai ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces biedru pārstāvjiem varētu tikt nosūtīti rakstiski uzaicinājumi.
7.6. Biedru pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru pārstāvju.
7.7. Ja pārstāvju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedru pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem.
7.9. Balsojumi par sapulces lēmumiem ir atklāti, izņemot gadījumus, ja sapulce pieņem lēmumu par aizklātu balsojumu Biedrības amatpersonu ievēlēšanai.
7.11. Sapulce:
7.11.1. apstiprina Biedrības Statūtus un grozījumus tajos;
7.11.2. uz diviem gadiem ievēl Biedrības valdes priekšsēdētāju un četrus valdes locekļus;
7.11.3. ievēl Biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētāju un divus komisijas locekļus;
7.11.4. apstiprina Biedrības iepriekšējā gada darbības un finansu pārskatu, amatpersonu atskaites par iepriekšējo savas darbības periodu;
7.11.5. apstiprina Biedrības rīcības plānu turpmākajam periodam;
7.11.6. nosaka biedru iestāšanās maksas un ikgadējās biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību;
7.11.7. izveido vai likvidē Biedrības saimnieciskas struktūras;
7.11.8. pieņem lēmumu par reorganizāciju vai pašlikvidēšanos;
7.11.9. pēc valdes, revidenta vai ¼ biedru pieprasījuma izlemj citus jautājumus.

8. nodaļa

Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no Biedrības sapulces uz diviem gadiem ievēlēta valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma, pirmajā valdes sēdē vienu no valdes locekļiem ievēl par valdes priekšsēdētāja vietnieku.
8.2. Valde:
8.2.1. izskata jautājumus par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Biedrības;
8.2.2. apstiprina sapulces izveidoto teritoriālo, interešu un citu struktūru nolikumus;
8.2.4. lemj par iesaistīšanos programmās un projektos, apstiprina programmu un projektu vadītājus;
8.2.5. ierosina sapulcei izskatīt jautājumu par Biedrības vēlētas amatpersonas atcelšanu no amata pirms viņa pilnvaru izbeigšanās;
8.2.6. apstiprina darbinieku štatu sarakstu un amatu aprakstus;
8.2.7. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un sapulces lēmumiem, pieņem lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu;
8.2.8. sagatavo priekšlikumus izmaiņām Biedrības darbībā;
8.2.9. valdes darbību nosaka valdes reglaments.
8.4. Valdes priekšsēdētājs:
8.4.1. pārstāv Biedrību attiecībās ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
8.4.2. vada Biedrības ikdienas darbu, vada un pārzin Biedrības lietas;
8.4.3. pieņem darbā un atlaiž no darba Biedrības algotos darbiniekus;
8.4.4. kārto Biedrības finansu lietas kredītiestādēs, paraksta civiltiesiskus līgumus.
8.5. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi – savstarpēji kopā
8.6. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešo. Valdes sēdes ir atklātas. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
8.8. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” katru lēmumu. Valdes sēdē tiek veikts audio ieraksts, kas ir neatņemama protokola satāvdaļa.

9. nodaļa

Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.3.5. kontrolē biedrības darbības atbilstību statūtiem.
9.4. Revīziju revidents veic biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa

Biedrības reorganizācija, izbeigšanās vai likvidācija

10.1. Reorganizāciju veic pamatojoties uz Biedrības sapulces lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīviem dokumentiem.
10.2. Likumā noteiktajos gadījumos notiek Biedrības izbeigšanās un likvidācija, ko veic saskaņā ar sapulces lēmumu un likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

Biedrības valdes priekšsēdētājs:
_______________________/Jānis Matulis/

 

Statūti apstiprināti Biedrības pārstāvju sapulcē
Talsos, 2016. gada 24.septembrī

LZK biedra iesniegums