Izcelti raksti

Latvijas Zaļā kustība aicina paplašināt diskusiju par Rail Baltica projekta ietekmi

Gatavojoties Rail Baltica trases sabiedriskajai apspriešanai, kas notiks no 19. novembra līdz 1. decembrim 15 pašvaldībās, kuras skar trase, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar speciālistiem no Vides Aizsardzības kluba un Latvijas Dabas fonda, aicina paplašināt diskusiju par Rail Baltica trases lietderību.

vilciensŅemot vērā milzīgās publiskās investīcijas projektā Rail Baltica (3.6 miljardi eiro, no tām Latvijā līdz 2 miljardiem eiro (AECOM dati, precīzas izmaksas būs zināmas Nacionālās izpētes rezultātā 2016.gadā)), Latvijas Zaļā kustība 2015. gada 4. novembrī nosūtīja vēstules LR Satiksmes ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai un LR Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai ar lūgumu sniegt detalizētu informāciju par projekta finansēšanas modeļiem un projekta ietekmi ne tikai uz vidi, bet arī uz tautsaimniecību kopumā, kā arī uz reģionālo attīstību.

Mūsu lielākās bažas ir saistītas ar projekta ietekmi uz vietējām kopienām pie dzelzceļa, kas ietver faktu, ka tiks atsavināti īpašumi cilvēkiem, kam tie piederējuši vairākās paaudzēs, attīstība koncentrējās uz mērķtiecīgu valsts urbanizāciju, projektam būs negatīva ietekme uz jau esošās transporta infrastruktūras uzturēšanu, vietējo pašvaldību attīstības plānu nesaskaņotību ar plānu būvēt dzelceļa līniju. Tāpat Latvijas Zaļo kustību satrauc projekta neskaidrie ekonimiskie ieguvumi kopīgās valsts depopulācijas kontekstā kā arī plānoto finanšu investīciju alternatīvu valsts ekonomikā analīzes publiska neesamība.

Latvijas Zaļā Kustība uzskata, ka ir svarīgi projektu Rail Baltica vērtēt plašākā – ietekmes uz vidi, sabiedrības un reģionu attīstības kontekstā, un neaprobežoties tikai ar diskusijām par projekta ietekmi uz īpašumiem, caur kuriem plānots izbūvēt dzelzceļa līniju, un projekta tehniskajiem risinājumiem, kā piemēram, pieturu skaitu un savienojumu ar Rīgas Starptautisko lidostu.

 

Izcelti raksti

Atskats uz diskusiju “Vai Latvijas politika vērsta uz globāla un nacionāla mēroga nevienlīdzības mazināšanu finanšu resursu pieejamības attīstībai kontekstā”

Diskusija notika 2015. gada 20. oktobrī Kaņepes kultūras centrā

Diskusijā piedalījās aptuveni 30 interesentu un lūgtie diskusijas dalībnieki:

Mārtiņš Krieviņš – Valsts Kancelejas vadītājs, bijušais Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Nacionālās Attīstības Plāna (NAP) izstrādes laikā

Ilze Viņķele –Saeimas deputāte, bijusī Labklājības ministre,

Gints Turlajs – ekonomists, konsultāciju uzņēmuma Smart Continent LV Ekoterm SIA ģenerāldirektors

Māra Sīmane – Pārresoru koordinācijas centra konsultante, viena no NAP veidotājām

Āris Ādlers – Latvijas Zaļās kustības padomes loceklis, pēta investīciju ietekmi uz pārejas ekonomikas valstīm

Zanda Kalniņa Lukaševica – Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre

Diskusiju vadīja un apkopojumu veica: Elīna Kolāte (Redakcionālas izmaiņas: LZK)

Septembrī ANO valstis ir atskaitījušās par panākumiem Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2000-2015 sasniegšanā un radījušas jaunus mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030.gadam. Tostarp parādījusies arī līdz šim neminēta problēma – nevienlīdzības mazināšana gan valstu iekšienē, gan starp valstīm. Tā kontekstā paredzēts palielināt iedzīvotāju ar zemākiem ienākumiem straujāku ienākumu palielināšanu, veicināt sociālo, ekonomisko iekļaušanos visām iedzīvotāju grupām, samazināt dažādu diskriminējošu dokumentu un politiku pieņemšanu, pieņemt atalgojuma, sociālās aizsarzības politikas, kas veicinātu vienlīdzību, nodrošinātu drošu migrāciju un iedzīvotāju mobilitāti un citus apakšmērķus.

Latvijas Zaļā kustība, reaģējot uz pilsoniskās sabiedrības nepieciešamo iesaisti, plašākas sabiedrības informēšanas par jaunajiem attīstības mērķiem, kā arī vēlmi aktualizēt globālo mērķu aktualizāciju Lavijas politiķu dienas kārtībā, nāca klajā ar iniciatīvu organizēt diskusiju par Latvijas politiku nevienlīdzības mazināšanai nacionālā līmenī, kā arī mūsu valsts rīcību nevienlīdzības mazināšanai globāli.

Kas ir nevienlīdzība un kam gan tā traucē?

01 DSC_0219 DSC_0221 DSC_0224

Ilze Viņķele diskusiju uzsāka, definējot: vienlīdzība ir noteiktā teritorijā dzīvojošu cilvēku dažādās iespējas – gan iespēja sevi realizēt, gan pieeja resursiem. Un tas ietekmē gan indivīdu, gan sabiedrību kopumā. Lielākā daļa diskusijā iesaistīto atzina, ka viena no svarīgākajām nevienlīdzības konsekvencēm ir neuzticēšanās – gan savstarpējā, gan neuzticēšanās politiskajai varai.

Mērķis mazināt nevienlīdzību iekļauts arī NAP. Sākotnēji cilvēkos bijusi neizpratne par to, kāds nevienlīdzībai vispār sakars ar valsts konkurētspēju un attīstību. Kā atzina Mārtiņš Krieviņš, nevienlīdzība un savstarpējā neuzticība degradē biznesa vidi, jo cilvēki viens otru uzlūko ar aizdomām. Tas mazina valsts konkurētspēju, tāpēc šīs problēmas risinājums bijis jāiekļauj NAP. Un pēdējo gadu laikā tiešām ir augusi izpratne par to, ka nevienlīdzības radītā sociālā spriedze apdraud uzņēmējdarbību un valsti kopumā.

Zanda Kalniņa Lukaševica uzsvēra, ka ienākumu atšķirība valsts iekšienē sabiedrību negatīvi ietekmē daudz vairāk nekā nevienlīdzība starp valstīm, jo cilvēkam ir tendence sevi salīdzināt ar līdzcilvēkiem. Nevienlīdzīgās sabiedrībās ir augstāka noziedzība, vairāk cilvēku cietumos, augstāks pusaudžu grūtniecības īpatsvars, zemāki sasniegumi izglītībā utt. Tāpat nevienlīdzīgākām sabiedrībām raksturīga mazāka iecietība un uzticība. Un, kā jau iepriekš minēja Mārtiņš Krieviņš, tas bremzē ekonomisko attīstību.

Nevienlīdzība ir problēma arī tādā gadījumā, ja valsts kopumā ir bagāta – Ilze Viņķele minēja, ka valstis, kurās ir zemāks IKP, bet augstāka vienlīdzība, pēc daudziem rādītājiem tomēr ir veiksmīgākas nekā tās, kurās vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju ir augstāks, bet sabiedrība – daudz nevienlīdzīgāka.

Īsa pamācība ceļā uz (ne)vienlīdzību

Ekonomists Gints Turlajs nāca klajā ar nepielūdzamu faktu – Latvija jau ilgstoši cīnās par pirmo vietu nevienlīdzības ziņā Eiropas Savienībā. Šobrīd tā ir pirmajā vietā, uz papēžiem min Bulgārija. Kā galvenos iemeslus viņš min to, ka mums nav progresīvā nodokļa (no tā visbiežāk izvairās bijušās PSRS valstis), turklāt šeit ir ES zemākais kapitāla nodoklis. Viņaprāt, galvenie iemesli, kāpēc pasaulē nevienlīdzība palielinās, ir arī jaunās tehnoloģijas – ir svarīgi, lai visi cilvēki lietotu vienu un to pašu izstrādājumu, jo tā ir vieglāk. Piemēram, visiem ir jābūt facebook.com, jo visi tur ir. Tas traucē attīstīties un pelnīt citiem sociālajiem tīkliem. Nepieminēt nevar arī faktu, ka pasaulē mazinās uzņēmuma nodokļa likmes.

Zanda Kalniņa Lukašēvica kā labo piemēru aprakstīja 2 ļoti vienlīdzīgas sabiedrības – Japānu un Zviedriju – un mehānismus, kā tās sasniegušas šī brīža līmeni. Zviedrijā ir liela atšķirība starp lielajām un mazajām algām, bet progresīvā nodokļu sistēma pārdala naudu tā, lai arī nabadzīgākajām ģimenēm būtu līdzvērtīgas iespējas. Savukārt Japānā atšķirība starp mazajām un lielajām algām ir salīdzinoši maza, tāpēc arī vienkāršāko darbu darītāji spēj sevi finansiāli nodrošināt. Kāda klausītāja arī pieminēja Somijas piemēru – tur vienlīdzība nav tik daudz saistīta ar tīri ekonomiskiem instrumentiem, bet gan ar faktu, ka, sākot no 2.Pasaules kara beigām, vienā skolas solā tika sēdināti bērni, kuru tēvi iepriekš karojuši viens pret otru. Tādejādi sabiedrībā jau kopš bērnības ieaudzināts, ka nevienu nedrīkst ignorēt.

Kad tika noskaidrots, kā citas – veiksmīgākas – valstis tikušās līdz vienlīdzībai, bija jāsāk skaidrot, kā Latvija kļuvusi par pastāvīgu ES nevienlīdzīgāko valstu TOP2 iemītnieci. Ilze Viņķele atzina, ka pie vainas ir lēmumi, kas balstīti nevis uz faktiem un pētījumiem, bet gan paražās balstītās tradīcijās. Ginta Turlaja minētā progresīvā ienākumu sistēma pati par sevi neatrisina nevienlīdzības problēmu – tas ir tikai viens no instrumentiem, kas, iespējams, palielina pēc tam pārdalāmo naudas masu. Bet jārunā arī par nevienlīdzību izglītībā un veselības aprūpē. Izglītības kvalitāte un pieejamība ir viens no nevienlīdzību ietekmējošiem rādītājiem. Tas ir tas, kas var pārraut šo nabadzības un ierobežotu iespēju apli.

Ja skatāmies uz augstāko izglītību – daudz cilvēku nozarē ir jau sen. Un viņi ir konkurētspējīgi tieši šādā sistēmā. Pie tā viņi arī turēsies, kaut arī šī sistēma arvien vairāk atpaliek no mūsdienu vajadzībām un rada vairāk problēmu nekā risinājumu. Bet, tā kā ir spēcīga lobiju grupa, viņi šo status quo mēģina noturēt. Līdzīgi ir veselības aprūpē.

Kopumā Latvija pēdējo 25 gadu laikā kļuvusi nevienlīdzīgāka, vienīgi krīzes laikā palielinājusies vienlīdzība. To nodrošinājuši 2 faktori – bagātie cilvēki strauji zaudēja ienākumus, bet, piemēram, pensionāru ienākumi, lai arī nelieli, tomēr bija stabili. Kā minēja Māra Sīmane, šajā laikā cilvēki arī sāka vairāk sadarboties viens ar otru. Ja pirms tam bija pieejami, piemēram, mājokļu siltināšanas projekti, cilvēki tomēr tajos neiesaistījās, jo nespēja vienoties savā starpā. Bet līdz ar krīzes sākumu cilvēki sāka meklēt izdevīgākus risinājumus, kas bieži vien sevī ietvēra arī sadarbību vienam ar otru.

Ekonomists Gints Turlajs kā vienu no nevienlīdzības iemesliem min Padomju mantojumu – esam dzīvojuši hierarhijā un mācīti neiebilst pret pastāvošo sistēmu. Tātad – ja ir maza alga, neviens arī neaizstāvēs savas tiesības uz taisnīgu atalgojumu. Kā min Māra Sīmane – visticamāk arī lielā neuzticība ir Padomju mantojums, un NAP paredz ne tikai pasākumus uzticēšanās vairošanai, bet tiek runāts arī par to, kā mērīt uzticēšanos. Tā kā šajā diskusijā par to tiek runāts ne pirmo reizi, ir skaidrs, ka tas ir svarīgi.

Tāpat viens no NAP mērķiem ir veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību – tādu, kurā ieguvējs ir ne tikai uzņēmuma īpašnieks, bet arī darbinieki, turklāt netiek degradēta ne dabas, ne sociālā vide. Tas būtībā ir vienlīdzības pamatu pamats – negūt labumu uz citu ciešanu rēķina. Bet, kā atzina Mārtiņš Krieviņš, ir arī sasniegumi, ar ko mēs varam lepoties. Un jāatceras, ka labklājīgākās Eiropas valstis šo līmeni sasniegušas gadu simtu laikā.

Nevienlīdzība valstu starpā

Diskusijas otrajā daļā dalībnieki runāja par nevienlīdzību starp valstīm, kas patiesībā ir cieši saistīta ar nevienlīdzību valstu iekšienē – jo vienlīdzīgāka sabiedrība valstī, jo vairāk tā ir gatava iesaistīties citu valstu problēmu risināšanā. Ne velti viens no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir nevienlīdzības mazināšana starp valstīm UN to iekšienē. Ienākumu sadalījumu pasaulē un to izmaiņas lieliski parāda Āra Ādlera piedāvātais “šampanieša glāzes” grafiks, kurš vēl 1992.gadā izskatījās pēc glāzes, bet 2014.gadā jau drīzāk atgādina vecmodīgu cepumu trauku.

Sampanietis

Avots: http://www.humanosphere.org/world-politics/2014/10/oxfam-tackles-extreme-inequality-taxes-minimum-wage/

Šī grafika/glāzes augšgalā ir cilvēki ar ļoti lieliem ienākumiem. Un šos ienākumus viņi netur zeķē, bet gan investē – ja viņi neinvestētu, viņi nekad nebūtu nonākuši šīs “glāzes” augšgalā. Investīcijas var gan palīdzēt uzlabot vietējās kopienas dzīvi, gan to bojāt. Āris Ādlers apgaismoja publiku par to, kā investīciju projekti, piemēram, Gruzijā degradē dabas un biznesa vidi vietējai kopienai. Piemēram, gadījumā, ja tiek uzcelts liels dambis hidroenerģijas ražošanai, vietējie cilvēki var aizmirst, piemēram, par tūrisma vai lauksaimniecības attīstīšanu. Turklāt ienākumus no šiem lielajiem projektiem negūst vietējie iedzīvotāji, bet gan ārvalstu investori, kuriem uz savas ādas pēc tam nebūs jāizjūt ne vietējās vides, ne sociālās sfēras degradācija.

Protams, svarīgs ir arī jautājums, kā šīs “glāzes” formu ietekmē ne tikai ienākumu sadalījums, bet fakts, ka valstīs, kurās ienākumi ir mazāki, dzimst vairāk cilvēku.

Arī Latvijā jārunā par uzņēmējdarbības dominanci, kurai jāliek pretī kaut kādas alternatīvas. Vēl aizvien valda paradigma – jo lielāks IKP, jo mēs dzīvosim labāk. Jo vairāk infrastruktūras, jo labāk. Bet mēs nepieminam to, ka cilvēkiem jāsāk dzīvot labāk, nevis skaitļiem jākļūst lielākiem.

Zanda Kalniņa Lukaševica atgādina, ka tieši ANO Ilgtspējīgas attīstības tūkstošgades mērķi ir veltīti tam, lai šīs “glāzes” formu uzlabotu, un tas ietver ne tikai nabadzības mazināšanu, bet arī labāku pārvaldību, dzimumu līdztiesību, pieeju veselības aprūpei un izglītībai ikvienam. Un šo mērķu sasniegšana prasa problēmas pamanīt un risināt, pirmkārt, pašiem savā valstī, nevis tikai salīdzināt nabadzīgās un bagātās valstis.

Vai Latvijai vajadzētu un vai tā var palīdzēt citām valstīm?

Protams, tā kā mums pašiem ir gana daudz problēmu, palīdzēšana citiem ir liels izaicinājums. Kāpēc vispār būtu jāpalīdz? Pirmkārt, runa ir par vērtībām – ja kādam ir slikti, ir jāsniedz palīdzīga roka. Otrkārt, tas jādara kaut vai savtīgu iemeslu dēļ – ja apkārt ir attīstītas un drošas teritorijas, arī pašā Latvijā ir drošāk.

Āris Ādlers rosina, ka jādomā, kā lēmumus dažādos sektoros sasaistīt ar nevienlīdzības problēmu. Piemēram, piešķirot fosilā kurināmā subsīdijas, jāuzdod jautājums, kā tas ietekmēs dzimumu līdztiesību. Āra atbilde – negatīvi, jo lielākā daļa uzņēmēju vai autovadītāju, īpaši attīstības valstīs, ir vīrieši. Tātad, ja viņi saņems lielākus ienākumus, atšķirība starp sieviešu un vīriešu labklājību tikai pieaugs. Ir svarīgi katrā lēmumā mēģināt atrast tās nianses, kas varētu ietekmēt nevienlīdzību, pat tad, ja sākotnēji šīs lietas šķiet savstarpēji absolūti nesaistītas.

Kā pastāstīja Zanda Kalniņa Lukaševica, šobrīd Latvija sniedz palīdzību pārsvarā Gruzijā, Ukrainā, Moldovā, kā arī Centrālāzijas valstīs. Piemēram, Ukrainā kinologiem tiek mācīts, kā robežu drošību var uzlabot suņi, bet Centrālāzijā notikuši projekti, kas vērsti pret vardarbību pret sievietēm.

Arī cilvēku ikdienas izvēles rada izmaiņas sabiedrības vienlīdzībā. Ir veidi, kā, dzīvojot Latvijā, iespējams, atbalstīt, piemēram, kafijas audzētājus Kolumbijā un rūpēties par to, lai viņi saņemtu godīgu samaksu. Piemēram, iegādājoties “Fair trade (Godīgā tirdzniecība)” produktus, cilvēks var būt drošs, ka ieguvējs būs ne tikai viņš pats un kompānijas īpašnieks, bet arī darbinieki, kas attiecīgo produktu ir radījuši. Būtiski aktualizēt jautājumu par Korporatīvās Sociālās atbildības būtiskumu.

Protams, izmaiņas neatrodas tikai veikalu plauktos. Līdz ar iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs ir pamats gaidīt, ka kaut kas arī mainīsies. Ilze Viņķele kā piemēru minēja atbalstu bēgļiem – arī migrācija un palīdzība bēgļiem ir saistīta ar nevienlīdzības mazināšanu, jo būtībā tā ir dzīves apstākļu uzlabošana tiem, kam šie apstākļi ir ļoti slikti.

Attistibas_gadsEU Flag

Šis raksts tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par pasākumu saturu atbild biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un nekādā mērā nevar būt uzskatīta par Eiropas Savienības oficiālo viedokli

Izcelti raksti
VDP

Noticis seminārs par video draudzīgu pasākumu rīkošanu

13.oktobrī Latvijas Kultūras akadēmijas zālē projekta “Ilgtspējīgu pasākumu vadības vadlīnijas” ietvaros notika seminārs par videi draudzīgu pasākumu organizēšanu. Pasākumu apmeklēja augstskolas studenti un mācībspēki, Latvijas pašvaldību kultūras iestāžu pasākumu organizētāji, biznesa sektora un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar videi draudzīgu pasākumu organizēšanas rokasgrāmatu, kuru veidojusi biedrība “homo ecos:”, “Latvijas Zaļā kustība” un projekta partneri no Dānijas un Zviedrijas sadarbībā ar pasākumu rīkotājiem.

Projekta partneri no Lietuvas un Dānijas stāstīja par Baltijas un Ziemeļu valstu zaļo pasākumu organizēšanas pieredzi. Papildu informāciju par semināru, kā arī dalībnieku prezentācijas skatāmas te.

Seminārs organizēts projekta „Guidelines for Sustainable Event Management” ietvaros ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā finansiālu atbalstu.

Norden_LV_300(1)

Izcelti raksti
Diskusija par nevienlīdzību

Diskusija par nevienlīdzību

Otrdien, 20.oktobrī, plkst.18:00 Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 15, notiks atklāta profesionāļu diskusija par Latvijas lomu globāla un nacionāla mēroga nevienlīdzības mazināšanā.

Diskusijas dalībnieki:
Ilze Viņķele – 12.Saeimas deputāte, LR Labklājības ministre 2011 – 2014;
Mārtiņš Krieviņš – Valsts Kancelejas direktors;
Gints Turlajs – pieredzējis ekonomists un pētnieks;
Māra Sīmane – Pārresoru koordinācijas centra konsultante;
Āris Adlers – Latvijas Zaļās kustības pārstāvis, pētījis investīciju ietekmi uz valstu attīstību;
Zanda Kalniņa – Lukaševica – Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre.

Diskusijas moderatore – Elīna Kolāte.

Viens no šī gada septembrī pieņemtajiem ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem jeb post-2015 mērķiem, kas iezīmē pasaules attīstību līdz 2030.gadam, ir mazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē gan valstu sociālās attīstības jomā, gan ekonomiskās attīstības jomā. Lai šo mērķi sasniegtu, ikvienai valstij jāstrādā lokāli, mazinot nevienlīdzības izpausmes valsts iekšienē, savukārt attīstītajām valstīm sava darbība jāvērš arī uz nevienlīdzības mazināšanai starp valstīm.

Diskusijas laikā tiks analizēti jautājumi par Latvijas lomu globāla un nacionāla mēroga nevienlīdzības mazināšanā, ņemot vērā Latvijas līdzšinējo politiku uz nevienlīdzības mazināšanu valsts iekšienē un sasniegtajiem rādītājiem, kā arī pievēršoties Latvijas ārpolitikai starptautiskas nevienlīdzības mazināšanas kontekstā – dalībai ES institūcijās, attīstības sadarbības projektiem u.c.

Uz diskusiju aicināts ikviens interesents.

Izcelti raksti

Ukraiņu lauku kopienas cieš no nekontrolētas lauksaimniecības ražotņu ekspansijas, atzīst divos jaunos ziņojumos

Ukraiņas dieznvidrietumos dzīvojošie ļaudis ES finanšu institūciju finansētu agrouzņēmumu darbības rezultātā saskaras ar vides un dzīves kvalitātes samazināšanos kā arī iebiedēšanu no uzņēmēju un atsevišķu ierēdņu puses. Augstākminēto izraisa strauja Eiropas lielākās mājputnu fermas izplešanās, ziņo CEE Bankwatch tīkls (bankwatch.org). Ukraiņu lielākās putnu fabrikas īpašnieks Mironivski Hliboproduct (MHP) saņem dāsnu finansiālu atbalstu no Eiropas publiskajām finanšu institūcijām un pasaules bankas, un tiek plānots dubultot ražošanas apjomu, pastiprinot šī biznesa ietekmi un apkārtni gan sociālajā, gan vides jomā, apgalvo cits ziņojums, ko klajā laidis Multinacionālo korporāciju izpētes centrs SOMO.

Ukraina

Bankwatch ziņojums “Melnā pasaule: Ukrainas Agrobizness un lauku kopienu marginalizācija” (“Black Earth: Agribusiness in Ukraine and the Marginalisation of Rural Communities”) atrodams šeit:

http://bankwatch.org/publications/black-earth

SOMO ziņojums: “Vistas skrien: Biznesa stratēģja un putnu ražotāja MHP negatīvā ietekme Ukrainā” (“Chicken Run: The Business Strategies and Adverse Impacts of Poultry Producer MHP in Ukraine” ) atrodama šeit:

http://www.somo.nl/publications-en/Publication_4228?set_language=en

Blogs ar augstas izšķirtspējas bildēm un publiskās naudas finansējumu un to saņēmējiem Ukraiņu agrobiznesa sektorā ir atrodams šeit:

http://bankwatch.org/news-media/blog/images-and-graphs-large-scale-agribusiness-ukraine-and-local-communities

Izpētes misija, ko īstenoja Ukraiņu un starptautisku pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji apmeklēja Ukrainas dienvidrietumu reģionu un tikās ar 100 vietējiem iedzīvotajiem 2015. gada maijā. Šajā laikā tika saņemts liels daudzums liecību, ka vietējie iedzīvotāji tiek agresīvi ietekmēti no MHP kompānijas pauses, lai tie iznomātu savas zemes un atļautu putnu fabrikas paplašināšanos.

Misijas pārstāvji vizītes laikā bija liecinieki arī spēcīgai smakai, kas nāca no vistu fermas, lielam daudzumam vistu mēslu, kas bija vienkārši izmesti Viņņitsas (Reģions Ukrainas Dienvidrietumos) apkārtējos laukos. Papildinot to, misijas pārstāvjiem bija iespēja pārliecināties par palielinātās transporta plūsmas negatīvo ietekmi lauku ciemos- plaisām mājās un bedrēm lauku ceļos. Šie un citi atklājumi tiek detalizēti aprakstīti Bankwatch ziņojumā.

MHP līdz šim ir saņēmusi vairāk par 500 miljoniem Eiro kā aizdevumus no Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas (EBRD) un Eiropas Investīciju bankas (EIB), un primāri no Pasaules bankas starptautiskās finanšu korporācijas (IFC)

Šis finansu atbalsts, kura daļa tika izmantota Viņņicas kompleksa būvniecībai, paredzēja, ka MHP ieviesīs vairāku drošības un vides standartus. Kompānija ziņo, ka tās darbība atbilst Ukraiņu likumdošanai un tā seko līdz pasaules labās prakses standartiem.

Tomēr, vietējo iedzīvotāju liecības rāda, ka sociālās un vides ietekmes negatīvā puse no šāda kompleksa darbības ir nepietiekami mazināta, neskatoties uz saņemtajām pretenzijām.   Kompānija ne tikai izvairās no konsultācijām ar vietējiem iedzīvotājiem, bet arī nekad nav paudusi informāciju, kas izskaidrotu vietējo cilvēku bažas, neskatoties uz nepārtrauktiem pieprasījumiem. Tā rezultātā, MHP nevēlēšanās komunicēt ar bažīgajiem iedzīvotājiem, ir radījusi dabīgu savstarpēju neuzticēšanos.

SOMO analīze liecina, ka negatīvā ietekme, ko izjūt vietējās kopienas ir saistīta ar putnu fabrikas straujo izplešanos. Jau 2014. gadā, pirmajā kompleksa darbības gadā, Viņņicas putnu fabrika ražoja 205 000 tonnas putnu gaļas. Otrā ražotņu fazes būvēšana sāksies šī gada beigās un tiks pabeigta 2018. gadā, kad tiks saražots jau 900 000 tonnu putnu gaļas un liela daļa no tās tiks eksportēta.

Turklāt, negatīvās ietekmes uz vietējām kopienā un vidi mazināšana tiek kavēta, jo MHP turpina neizpaust nepieciešamo informāciju un piedāvā novecojušu pārsūdzību mehānismu izmantošanu. Piedevām, kopš 2014. gada Ukraiņa valdība ir ieviesusi moratoriju iznspekcijām, kas tiešā veidā apdraud veselības un vides standartu ievērošanu ražotnē.

“ES un investīciju bankas pieeja Ukrainas ekonomikas izaugsmei kalpo kāda interesēs, kas nav vietējās kopienas” saka Tim Steinwegs, SOMO vecākais pētnieks. “MHP stāsts rāda, ka ir izplešanās limiti industriālām fermām ir, jo tie sāk traucēt vietējās kopienām”

“Finansu institūcijas, kas MHP redz kā nopietnu spēlētēju Ukrainas ekonomiskajā atlabšanā un Ukrainu kā būtisku spēlētāju globālās pārtikas piegādē, ir jāprioritizē caurspīdīgums, atbildība un vietējo kopienu līdzdalība, nevis to izslēgšana un kontroles uzspiešana tikai dažu cilvēku rokās” saka Fidanka Bacheva- McGrath, EBRD koordinatore CEE Bankwatch tīklā.

http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/rural-communities-ukraine-bearing-brunt-unchecked-agribusi

No Latvijas Zaļās kustības misijā Ukrainā un CEE Bankwatch ziņojuma tapšanā piedalījās Āris Ādlers

Attistibas_gads

Izcelti raksti

Klimats mainās

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (Itergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 5. ziņojums pierāda, ka atmosfērā ir sasniegta pēdējo 800 000 gadu laikā nebijuši augsta siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju koncentrācija. Šobrīd oglekļa dioksīda koncentrācija – ir par 40% lielāka nekā pirms industrializācijas un Zemes vidējā gaisa temperatūra pieaugusi par aptuveni 0,7°C. Savukārt vidējā gaisa temperatūra Eiropā ir pieaugusi par 1oC, un ir paredzams, ka nākamajā simtgadē tā pieaugs vēl par 2–6oC. Globālā sasilšana ir nepārprotama parādība un daudzas no pārmaiņām, kas novērotas kopš 20. gs. 50. gadiem, nekad iepriekš nav piedzīvotas. Arvien biežākas un postošākas kļūst klimata pārmaiņu ekstrēmās izpausmes, kuru rezultātā cieš cilvēki, valstu ekonomikas un ekosistēmas. Klimata pārmaiņu dominējošais cēlonis ir bijusi cilvēka darbība.

Lai arī zinātnieki ir vienisprātis, ka siltumnīcefekta gāzu īpatsvars atmosfērā un vidējā gaisa temperatūra uz Zemes palielinās un tieši cilvēka darbība ir tā iemesls, nevienam nav zināms par cik pieaugs Zemes vidējā temperatūra un tieši kā šīs tendences varētu ietekmēt laika apstākļus un klimatu. Dažādi klimata modeļi paredz, ka:

  • pieaugs nokrišņu daudzums;
  • būs vairāk vētras, viesuļvētras, sausums un plūdi;
  • nākamo 100 gadu laikā, ledāju kušanas rezultātā, celsies jūras līmenis.

Baltijas jūras reģiona zinātnieki kā nozīmīgākās klimata pārmaiņu tiešās izpausmes šajā reģionā min: jūras līmeņa paaugstināšanos, kas, savukārt, paaugstina plūdu riska iespējas; siltākas un īsākas ziemas, ko nosaka globālās vidējās temperatūras pieaugums; biežākas un intensīvākas vētras ar palielinātu vēja ātrumu, radot zaudējumus apdzīvotajās vietām, kā arī palielinot jūras plūdu un krasta erozijas risku; izmaiņas nokrišņu sadalījumā, ieskaitot spēcīgu lietusgāžu un kopējā nokrišņu daudzuma palielināšanos, nokrišņu samazināšanos vasarās, toties pieaugumu ziemās, izmaiņas ūdens apgādē, ka arī upju, ezeru plūdus un vispārēju upju ūdens līmeņa paaugstināšanos.

Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā. Latvijas iedzīvotāju patēriņa emisijas pašlaik pārsniedz šo noteikto robežslieksni un tuvojas 8 tonnām CO2 uz cilvēku gadā. Mums ir jāsamazina piesārņojums, lai mēs paši un nākamās paaudzes varētu dzīvot labāk.

Galvenie soļi klimatam draudzīgam dzīvesveidam:

  1. solis. Pārtika

Visvieglāk un efektīvāk samazināt savu ietekmi uz klimata pārmaiņu var mainot savus ēšanas paradumus. Šeit pamatprincipi ir skaidri: kad vien iespējams, izvēlies vietējo, sezonai atbilstošu augu valsts pārtiku!

  1. solis. Mājoklis

Vislielāko kopējo SEG emisiju apjomu Latvijā rada mājoklis – apkure, elektrība, siltais ūdens. Siltini māju un iegādājies siltu džemperi, lai justos labi zemākā temperatūrā! un taupi enerģiju, iegādājies tikai energoefektīvas ierīces.

  1. solis. Transports

Kad vien iespējams, izvēlies sabiedrisko transportu vai divriteni, sūti bērnus skolā, kas ir tuvu pie mājām, neļaujies aviokompāniju lētajiem piedāvājumiem.

  1. solis. Iepirkšanās

Neļaujies sevi apmuļķot reklāmām un patērētājkultūrai. Pērc retāk, bet labākas un izturīgākas mantas. Labo un pārtaisi. Izmanto bibliotēkas, maiņas portālus un pasākumus.

  1. solis. Stādi!

Kokus, dārzeņus vai ko citu.

  1. solis. Politika

Pirms piedalīšanās vēlēšanās izlasi partiju programmas. Atbalsti politiķus, kuri mēģina panākt godprātīgu un ilgtspējīgu enerģētikas un klimata politiku.

  1. solis. Kopiena

Atrodi domubiedrus, kam arī rūp vides aizsardzība, piedalies uzkopšanas un ideju talkās, citos tuvākās apkaimes pasākumos. Iesaisties sabiedriskās organizācijās, kuru mērķis ir uzlabot vides kvalitāti.

Autors: Jānis Brizga

EU FlagŠīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma EuropeAid projekta „Prompting change in European attitudes towards the IMF’s development role and developing country debt management to help achieve the MDGs” ietvaros.

Izcelti raksti

Bezmaksas elektrības slazds Gruzijā, …ko mēs esam gatavi ziedot, lai tiktu pie vairāk investīcijām

01Viens no Gruziju raksturojošiem elementiem ir kalnu ciemati. Cilvēki šajos ciematos jau gadu simtiem nodarbojās ar piemājas lauksaimiecību un lopu audzēšanu. Mūsdienās ierasto kalnu ciemu ainavu papildina elektrības vadi, satelītšķīvji un aizvien biežāk- lieli džipi vai visurgājēji.   Lai arī kopīgo ekonomisko situāciju nevar nosaukt par izcilu, jo daudziem cilvēkiem nav darba, ļaudis šajās apdzīvotajās vietās ir optimisma pilni un, ar nelieliem izņēmumiem, negrasās pamest savu dzimtu mājas un zemes labākas dzīves meklējumos.

02Tomēr, ierasto dzīves ritmu apdraud mūsdienu attīstības procesi, ar ko industriālā pasaule saprot investīcijas infrastruktūrā un enerģētikas sektorā. Tā kā nacionālai valdībai nav iespējams finansēt savas „attīstības vajadzības”, talkā nāk dažādi ārzemju fondi un bankas. Viens no būtiskākajiem attīstības projektu finansētājiem ir Eiropas Investīciju un Attīstības banka (European bank for Reconstruction and Development) (EBRD). Šī banka tika dibināta 1991. gadā, lai Centrāl un Austrumeiropas valstīm palīdzētu pārstukturēt savas ekonomikas atbilstoši tirgus ekonomikas prasībām. Svarīgi arī piebilst, ka šī banka pieder 64 valstīm, tātad, šo valstu pilsoņiem, arī Latvijas iedzīvotājiem.

Lai šādas publiskās investīcijas veicinātu valstu attīstību, finanšu institūcijas izstrādā vadlīnijas, kuras jāievēro īstenojot banku pilnīgi vai daļēji finansētos projektus, un tās attiecas gan uz sociālo, gan vides ietekmi. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja projekts ietekmē vietējos iedzīvotājus, pirms tam ir jānotiek noteikta standarta publiskām apspriedēm ar cilvēkiem, kurā tiek iztirzāti pilnīgi visi projekta faktori, bet ja zaudējumi ir neizbēgami, tie ir pienācīgi jākompensē.

03Būvējot jaunus infrastrukturas projektus vairumā gadījumu notiek lielāka vai mazāka negatīva ietekme uz dabas un sociālo vidi. To ietekmē pats būvniecības kā arī ietekme no objekta ekspluatācijas. Mūsdienās, Eiropas Savienībā tiek noteikti dažādi mehānismi kā novērtēt sociālo un vides ietekmi kā arī kompensācijas procedūras apkārtnē dzīvojošajiem.

Pagājušā gada 70-tajos gados Svanetijā (Gruzijas Ziemeļrietumi) tika būvēta Enguri hidroelektrostacija, kuru veidoja 271 metru liels megadambis, kuru vēl šobrīd uzskata par otru augstāko dambi pasaulē.

Būvniecības rezultātā upes augštecē ir izveidojies milzu ūdens rezervuārs, kurš nodrošina tehnoloģisko elektrības radīšanai nepieciešamo infrastruktūru, vienaicīgi, radot milzu ietekmi uz reģionu un tajā dzīvojošajiem cilvēkiem (Appludinātas teritorijas, apkārtnes klimata izmaiņas u.c.).

Lai vietējiem iedzīvotājiem kompensētu milzu ūdens rezervuāra radītās klimata (Būtiski palielinājies gaisa mitrums reģionā ar visām no tā izrietošajām sekām videi) izmaiņas, viens no „labumiem” bija bezmaksas elektrība, ko 40 km rādiusā dzīvojošie cilvēki varēja izmantot neierobežotā daudzumā.

2015. gada jūnijā neliela attīstības ekspertu grupa no Čehijas, Latvijas, Igaunijas un Gruzijas devās uz reģionu, lai izpētītu esošu un potenciāli būvējamu milzu hidro būvju ietekmi uz vidi un cilvēkiem kā arī to, cik lielā mērā Gruzijas valdība, investori un būvnieki iesaista vietējos iedzīvotājus šādu objektu būvniecības plānošanā.

Apmeklējot Čuberi (Chuberi) un Nakra kopienas, kas atrodas netālu no esošā rezervuāra (teritorija, kurā tiek nodrošināta bezmaksas elektrība), liels bija ekspertu pārsteigums par vietējo iedzīvotāju spītīgo vēlmi apkurei izmantot malku nevis elektrību. Izrādās, ka atbilde ir pavisam vienkārša:

Neskatoties uz reģiona lielo ietekmi Gruzijas elektrības nodrošināšanai, pats reģions cieš no nekalitatīviem un novecojošiem elektrotīkliem kā rezultātā mainīga sprieguma dēļ ir apdraudēta jebkādu elektroierīču izmantošana.

Vietējā skolā tika skaidrots, ka dēļ elektrības problēmām, skolā no ierindas izgājuši jau seši no 8 skolas datoriem. Līdzīgi var notikt ar jebkuru ierīci. Ja skolu vai māju apsildīšanai netiks izmantota malka, tad elektrības zudumu, mainīgā sprieguma dēļ cilvēki vairāk sals nekā priecāsies par bezmaksas elektrību

04

Problēmas sagādā fakts, ka energokompānija nemaz neplāno veikt nekādus ieguldījumus elektro tīklu modernizēšanā. Paradoskāli, bet sarunas par bezmaksas elektrības nodrošināšanu un tās turpināšanu/pārtraukšanu tiek izmantots kā arguments vēlēšanu kampānās vietējā un reģionālā līmenī jau vairākus gadu.

Daudzi vietējie iedzīvotāji saka, ka labprāt uztādītu sev elektrības skaitītājus un sāktu maksāt par pakalpojumu, ja tāds tiek nodrošināts, tomēr līdz šim centieni izmainīt situāciju ir bijuši neveiksmīgi.

Tā kā elektrība tiek nodrošināta bez maksas, neviens nav ieinteresēts modernizēt padomju laika infrastruktūru. Tā rezultātā teorētiski šīs enerģijas avots ir bezmaksas, tomēr šodien vieglāk ir nepaļauties uz elektrību nekā to izmantot kā ieguvumu apkārtnē dzīvošo iedzīvotāju labklājības uzlabošanai.

Šobrīd Gruzijā līdzīgi kā Latvijā netiek saražots pietiekami daudz elektības, lai apmierinātu esošo pieprasījumu. Elektrība tiek importēta, kas rada energo atkarību no kaimiņu valstīm. Gruzijas Enerģētikas ministrijas augsti stāvošs ierēdnis, ar kuru tikāmies vizītes laikā Tbilisī, skaidroja, ka atkarība no kaimiņu valstīm ir kā vēzis, kas iznīcina valsti. Tieši tāpēc, valdība dara visu iespējamo, lai būvētu jaunas hidroelektrostacijas, tādā veidā, izmantojot kalnu upju potenciālu.

05Tā, jau vairākus gadus tiek strādāts, lai nedaudz kilometrus upes augštecē no Enguri dambja, būvētu citu milzu Hidoelektro staciju Kudoni (Khudoni), kas paredz 170 m augsta dambja būvniecību ar 406 hektāru lielas teritorijas appludināšanu. Šī rezervuāra dēļ plānots pārvietot Khaiši (Kaishi) kopienu, kura sastāv no aptuveni 2000 Svani (Svenetijas iedzīvotāji), kas apludināmajās teritorijās ir dzīvojuši gadsmitiem ilgi.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie finansējuma meklējumiem jauna projekta īstenošanai – Neskra Hidroelektro stacijas būvniecības, kas paredz 135 m augsta dambja izbūvi un spēkstacijas izbūvi 15 km no dambja netālu no Čuberi ciema.   Lai arī šī dambja būvniecības rezultātā netiks apludinātas teritorijas kur dzīvo cilvēki, šī vieta ir zināma kā reģions ar biežiem zemes nogruvumiem un dubļu lavīnām.

Nakra ciema iedzīvotāji (Ciems, kurš atrodas upes lejtecē aiz iespējamā dambja) jau piedzīvojuši zemes nogruvumus. Vienā no gadījumiem bijusi apraksta attālāka zemnieku saimniecība, kā rezultātā iznīcinātas ēkas, bet tikko iegātātais un apraktais traktors, vēljoprojām nav atrasts. Satiktie ietekmētās apkārtnes ļaudis ir pamatoti satraukti, ka, būvniecības un tālākas stacijas ekspluatācijas rezultātā šādu nogruvumu skaits varētu tikai palielināties. Vietējās skolas skolotāji saka, ka, ja gadījumā dambis tomēr tiks būvēts, sajūtas būs kā filmā, kur katru dienu jādzīvo bailēs no iespējamiem zemes nogruvumiem. Elektrostaciju darbināšanai tiek plānots izmantot arī upes, kuras pilda dubļu skalošanas funkciju. Tā kā šādos projektos parasti upes plūdumā paliek tikai 10% ūdens, arī šī upju funcija tiks iznīcināta.

06

Iedzīvotāju bažas apstiprina arī citi gadījumi, kur slikti plānotu hidro būvju būvniecības rezultātā, zemes nogruvumu dēļ aprakti dzīvi cilvēki. Tāds notikums noticis noticis Dariali hidro stacijas būvniecības rezultātē (Kazbegi kalnos, Gruzijas Ziemeļos)

Runājot par esošu elektrības ražotņu ekspluatāciju un jaunu hidrostaciju būvēšanu, vienā svaru kausā ir valsts energoneatkarība un ekonomiskie ieguvumi, bet otrā kausā ir iedzīvotāji, vietu vēsture un dažādi ilgtspējīgi vietas attīstības scenāriji.

Mūsdienu Gruzijā lielu lomu lēmumu pieņemšanai par attīstību spēlē dažādi lobiji, ārvalstu investori. Bieži vien, pieņemtie lēmumi ir triviāli- investīcijas par katru cenu- infrastruktūru par katru cenu. Runājot par energo jomas attīstību, tiek plānots iejaukties veselu reģionu ierastajā dzīves ritējumā, ignorējot šo kopienu alternatīvus attīstības scenārijus, iespēju, ka būvējot trīs kaskādē izvietotas hidro elektro stacijas, varētu samazināties jau esošās stacijas jaudas un citi faktori. Problēmas sagādā arī fakts, ka pie milzīgajiem investīciju apjomiem un milzīgajām izmaiņām apkārtējā vidē, Gruzijai nav savas enerģētikas stratēģijas.

Lielākās bažas par projektu lietderību rada fakts, ka Gruzijas valdībai nav izstrādāti nekādi aprēķini par atsevišķu investīciju pozitīvajām vai negatīvajām sekām uz valsti. Ir pieejami ietekmes uz vidi novērtējumi, ir pozitivi biznesa plāni investoriem , bet kādu ieguvumu gūst valsts un tās iedzīvotāji…?

Tā kā Nenskra hiroelektrostacijas projekts ir tikai izstrādes posmā un projekta īstenotāji ir pārrunu procesā par finansējuma iegūšanu no EBRD, tad mūsu kā Eiropas pilsoņu pienākums ir rūpēties lai bankas, kas strādā attīstības vārdā palīdz valstīm attīstīties ņemot vērā šo valstu iedzīvotāju intereses, kuras tie varēs paust iedzīvotāju tikšanās reizēs, kas pateicoties pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbam tiks organizētas atbilstoši Eiropas Savienības labās prakses principiem.

Tomēr, pats būtiskākais, ir atcerēties, ka finansējums attīstībai ir domāts valstu un to pilsoņu labklājības celšanai, nevis investoru biznesa projektu īstenošanai, bet mēs kā Latvijas pilsoņi, kuru vārdā tiek veiktas publiskas investīcijas attīstības projektos, esam līdzatbildīgi par cilvēku radītajām sekām uz to valstu vidi un vietējo iedzīvotāju dzīves ritumu.

Autors: Āris Ādlers, Latvijas Zaļā kustība/CEE Bankwatch

 Attistibas_gadsEU FlagBilde

Šis materiāls ir ticis izstrādāts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Materiāla saturs ir Latvijas Zaļās kustības atbildība un nekādā gadījumā nevar būt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

 

Izcelti raksti

Aicinām parakstīt petīciju “Pārraujiet Grieķijas parāda važas!”

Cilvēkus Eiropā nomoka taupības pasākumi, šī neveiksmi cietusī politika un aplamais risinājums pieaugošajiem valdību parādiem, no kuriem lielu daļu radījusi finanšu palīdzības sniegšana bankām.  Viņi tāpat kā miljoniem iedzīvotāju attīstības valstīs turpina izjust dziļas vairākkārtēju valsts parādu krīžu un desmitiem gadu ilgstošu taupības pasākumu sekas.

Lasīt tālāk

Izcelti raksti

Piesakies starptautiskai apmācībai projektā “Decarbonize our Future!”

Ja tu organizē pasākumu vai redzi sevi kā pasākumu organizatoru nākotnē, tad projekts “Decarbonize our Future!” meklē tieši tevi!

Piedalies neformālās izglītības apmācībā par to, kā padarīt pasākumus videi draudzīgākus, un kopā ar citiem Latvijas, Dānijas un Baltkrievijas jauniešiem izmēģināt un eksperimentēt ar un par dažādām tēmām, kas tiks iekļautas videi draudzīgu pasākumu vadlīnijās, kas būs lielisks palīgs ikvienai organizācijai un pasākumu organizatoriem uzlabot pasākumu kvalitāti, padarot tos videi draudzīgākus.

Lasīt tālāk

Izcelti raksti

Nacionālas debates jauniešiem “Ieguvumi Latvijas sabiedrībai ES Padomes prezidentūras laikā”

BildeAttistibas_gads

Laiks: 2015. gada 11.aprilis
Vieta: Iecavas vidusskola

 

Pasākumā tiksies ap 150 skolēnu no visas Latvijas, kā arī viņu treneri un debašu tiesneši, lai latviešu un angļu valodās debatētu par tēmu Latvijas sabiedrība ir/nav ieguvēja no ES Padomes prezidentūras.
Latvijas Zaļā kustība pasākumu organizē ciešā sadarbībā ar biedrību „Debašu centrs”. Biedrība Debašu centrs, kuras vadība atrodas Liepājā ar novadu debašu centriem Rīgā, Iecavā, Daugavpilī un Cēsīs, koordinē Latvijas debašu kustību skolēniem. Debates ir kultūrizglītojoša programma, kas māca valodas kultūru, psiholoģisko likumību pielietojumu, loģikas principus. Tā palīdz kā skolēniem tā arī skolotājiem apgūt māku izteikties, gan uzklausīt. Informācija par debašu gaitu : www.debasucentrs.lv
Debašu dalībnieki ir aicināti disksutēt un savās argumentācijās iekļaut tēzes, kas skar Latvijas īpašo lomu prezidnetūras laikā globālā attīstības kontekstā, strādājot pie globālās attīstības ilgtermiņa mērķiem.

Pasakuma dienas kartiba
8:30 –  9:00      Registracija ar brokastim
9:00 – 9:15      Pasakuma atklašana
9:15 – 10:15    Latvijas prezidentura ES padome- loma attistibas veicinašanai globala meroga un kopigo procesu ietekme uz Latvijas attistibu.
–    Latvijas prezidenturas ES Padome sekretariats (Linda Jakobsone)
–    Latvijas Republikas Arlietu ministrija (Madara Silina)
–    Eiropas gada Attistibas sadarbibai labas gribas vesniece (Agita Hauka)
–    Latvijas Zala kustiba (Aris Adlers);
10:30 -12:00      1. debašu rinkis
12:00 -13:15     2. debašu rinkis
13:15- 13.30     kafijas pauze
13:30- 14:45     3. debašu rinkis
14:45         Pusdienas
Atlases kartas rezultatu pazinošana, pusfinala pretinieku komandu paru pazinošana
15:30        Pusfinala debate
16:45         Pusfinala rezultatu pazinošana, finala komandu pazinošana
17:00         Finala debate ( latviešu val. – skolas aktu zale)
18:30         Uzvaretaju pazinošana, apbalvošana

EU Flag

Šis projekts tiek finansets ar Eiropas Komisijas atbalstu

Rokasgrāmata par Videi draudzīgu pasākumu īstenošanu

Ikviens cilvēks savas dzīves laikā ietekmē apkārtējo vidi, līdzcilvēkus un citas dzīvās būtnes. Cilvēka un dabas mijiedarbība ir loģiska un nenovēršama, tomēr mēs, atšķirībā no citām dzīvām radībām, esam patērētāji, kas pārmainījuši un pielāgojuši pasauli savām vajadzībām tik ļoti, ka mums pieejamie dabas resursi strauji sarūk.

Reizēs, kad vienkopus pulcējas daudz ļaužu, cilvēka rīcības sekas pamanāmas jo īpaši spilgti. Mēs glabājam patīkamas atmiņas par pasākumiem, kuros mūs priecējuši mākslinieki, mūziķi un aktieri, kas ar visu savu sirds un talanta spēku ir snieguši mums neaizmirstamu priekšnesumu. Tomēr līdztekus kopā būšanas priekam un kultūras baudījumam nākas pamanīt arī sabiedrības pretrunīgo iedabu — mēs izbaudām mākslu un priecājamies par skaisto, bet vienlaikus atstājam aiz sevis postījumus un neapdomīgi izšķērdējam resursus. Labā ziņa ir tā, ka cilvēki kopumā arvien atsaucīgāk uzņem videi draudzīga dzīvesveida idejas, tāpēc to iekļaušana pasākumu ietvaros ir saprātīgs solis.

Lai mainītos, kādam ir jābūt celmlauzim, un tieši celmlaužiem ir veidota videi draudzīgu pasākumu organizēšanas rokasgrāmata. To veidojot, esam pārlapojuši daudzus līdzīgus pasaulē izdotus materiālus, tikušies un konsultējušies ar pasākumu rīkotājiem un vides organizācijām Latvijā, Dānijā un Lietuvā, kā arī iesaistījuši darba grupā Latvijas pasākumu organizētājus. Rokasgrāmatā galvenokārt skatīta vides ilgtspējība, aicinot rīkoties tā, lai mūsu paaudzes dzīvesveids neapdraudētu nākamo paaudžu iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Pārējās divas ilgtspējības dimensijas — sociālā un ekonomiskā — šoreiz netiek skartas, tomēr tās ir vienlīdz nozīmīgas un būtu jāņem vērā, organizējot pasākumus.

Mēs aicinām rīkoties videi draudzīgi ikvienu, bet jo īpaši pasākumu organizatorus — valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus, komercsektora un nevalstisko organizāciju pārstāvjus —, cilvēkus, kuri rada pasākumu vidi. Mēs ceram, ka rokasgrāmata iedvesmos rīkoties citādi, palīdzēs rūpīgāk pārdomāt pasākuma norisi. Reizēm tie būs nelieli soļi, kas, sākumā piesardzīgi sperti, vēlāk pāraug pārliecinošā maratonskrējienā.

Lai mūsu apkopotie ieteikumi un pieredzes stāsti iedvesmo rīkoties zaļāk gan plaši apmeklētu mūzikas festivālu un valsts mēroga svētku, gan mazāku reģionālu notikumu organizētājus!

Izmantojiet: Rokasgrāmatas videi draudzīgiem pasākumiem elektronisko versiju latviešu valodā.

Seminārs organizēts projekta „Guidelines for Sustainable Event Management” ietvaros ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā finansiālu atbalstu.

Norden_LV_300(1)