Publikācijas

Šajā sadaļā atrodamas Latvijas Zaļās kustības publikācijas, sagatavotie ziņojumi, bukleti un citi informatīvie materiāli, kas tapuši dažādu projektu ietvaros.

Ceļvedis NVO un iedzīvotāju līdzdalībai ES fondu plānošanā 2014.-2020.gadu periodam

Ceļvedis ir veidots, lai palīdzētu nevalstiskajām organizācijām, aktīvistiem un interesentiem vieglāk orientēties un iesaistīties Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam plānošanas procesā. Ceļvedis palīdzēs arī rast atbildes uz jautājumu par to, kā ES fondu plānošanā integrēt vides un ilgtspējīgas attīstības aspektus.

Download (PDF, 1.4MB)

Slānekļa gāzes ieguve – vai Eiropas Savienības valstis ir paraugs attīstībai?

Download (PDF, 245KB)

Ieguves rūpniecība un Tūkstošgades attīstības mērķi

Download (PDF, 255KB)

Slānekļa gāzes ieguves vides riski

Download (PDF, 1.57MB)


 

Citas Latvijas Zaļās kustības publikācijas un informatīvie materiāli

Buklets “Pilsētā bez auto” (2007.gads) skatāms zemāk.

Download (PDF, 460KB)


 

Attīstības mērķi un dabas kapitāls ekonomikā

Latvijas Zaļā kustība ir uzsākusi darbības virzienu, kas saistīts ar Attīstība sadarbību jeb aktivotātēm ar mēŗki informēt sabiedrību par ANO attīstības mērķiem, par attīstības finanšu investīciju ietekmi uz dabas un sociālo vidi, kā arī viecināt ilgtspējīgas attīstību ar zaļās ekonomikas konceptu.

 ANO Tūkstošgades attīstības mērķi

2000. gadā pasaules līderi parakstīja ANO Tūkstošgades deklarāciju, kurā minēta apņemšanās veikt pasākumus astoņu Tūkstošgades Attīstības mērķu (Millenium Development goals) īstenošanai. Tie skar dažādus jautājumus, kuri saistīti ar dzīves līmeņa uzlabošanu tādās jomās kā izglītība, veselība, vides ilgstpēja u.c. Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) izpilde, īpaši jautājumā par attīstības sadarbības veicināšanu ir arī viena no Eiropas Savienības un attiecīgi – Latvijas, prioritātēm.

ANO Tūkstošgades Attīstības mērķi ir šādi:
1. mērķis: Samazināt nabadzību
2. mērķis: Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību
3. mērķis: Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem
4. mērķis: Mazināt bērnu mirstību
5. mērķis: Uzlabot mātes veselību
6. mērķis: Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus
7. mērķis: Nodrošināt vides ilgtspēju;
8. mērķis: Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (attīstības sadarbība).

TAM pieņemšana ir ļāvusi veidot vienotu izpratni par to, kas ir kritiskākās problēmas un ļāvuši panākt būtisku progresu vairākās jomās. Lai gan valstu vadītāji un ANO kopumā pozitīvi vērtē līdz šim paveikto, tomēr būtiski izaicinājumi paliek. Lieli izaicinājumi joprojām ir mērķu sasniegšanā jomās, kas saistās ar nabadzību un badu, pieeju izglītībai, bērnu mirstības samazināšanu, pieeju reproduktīvai veselībai, vides ilgtspēja un pieeja dzeramajam ūdenim un sanitācijas pakalpojumiem.

Ik gadus tiek novērtēts progress, kāds ir panākts virzībā uz TAM sasniegšanu, kā arī norāda uz jomām, kurās progress ir nepietiekams. Piemēram, lielākajā daļā Āfrikas valstu, līdz šim sasniegtais būtiski atpaliek no plānotā attiecībā uz vairākiem mērķiem. TAM ir kristiski svarīgi, lai attīstības valstu iedzīvotāji varētu apmierināt savas pamatvadzības, un, tuvojoties 2015.gadam, ir skaidrs, ka jāpieliek lielākas pūles, lai mērķus tikt tiešām sasniegtu.

Informatīvu materiālu par Attīstības mērķiem un zaļās ekonomikas jēdzienu un attīstības iespējām šo mērķu kontekstā var mūsu sagatavotajā informatīvajā materiālā zemāk.

Download (PDF, 437KB)

Kas ir DABAS KAPITĀLS un Zaļā ekonomika?

Informatīvu materiālu par to, kas ir dabas un pārējie kapitāli, kā arī par zaļāsizaugsmes un  ekonomikas būtību var lasīt mūsu sagatavotajā informatīvajā materiālā zemāk.

Download (PDF, 1.51MB)

Ieguves rūpniecība un Attīstības Mērķi

Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM) par ko 2000. gadā pasaules līderi vienojās pieņemot ANO Tūkstošgades deklarāciju ir vērsti uz to, lai pasaules nabadzīgākajās valstīs uzlabotu sociālos un ekonomiskos apstākļus. Visticamāk, neizpildītu politisko un finansiālo solījumu dēļ, Tūkstošgades mērķi sasniegti netiks.

Informatīvs materiāls par Ieguves rūpniecības ietekmi un saistību ar Attīstība mērķiem: Subsahāras Āfrikas rēgiona piemērs, var lasīt zemāk.

Download (PDF, 632KB)

EU Flag Šīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma EuropeAid projekta „Prompting change in European attitudes towards the IMF’s development role and developing country debt management to help achieve the MDGs” ietvaros.


 Enerģija

Latvijas ilgtspējīgas enerģijas vīzija paredz līdz 2050.gadam pakāpeniski atteikties no fosilo energoresursu izmantošanas un pilnībā pāriet tikai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kļūstot par CO2-neitrālu valsti. Vienlaikus mērķis ir izmantot tos vietējos atjaunojamos energoresursu, kas Latvijās ir pieejami, tādejādi samazinot energoresursu importu un nodrošinot enerģētisko neatkarību.

Eko sertifikāts elektrībai

EKOenergy

EKOenerģija ir starptautisks elektroenerģijas ekomarķējums, kas izveidots ar mērķi palīdzēt patērētājiem orientēties Eiropas elektrības tirgū. EKOenerģija ir atjaunojama enerģija, kas atbilst arī vairākiem citiem EKOenerģijas tīkla noteiktiem ilgtspējas rādītājiem. No katras pārdotās EKOenerģijas megavatstundas vismaz 10 eirocenti nonāk EKOenerģijas Klimata fondā, kas investē finanšu resursus atjaunojamās elektrības iekārtās. Arī Latvijas Dabas fonds pirms gada pievienojās EKOenerģijas tīklam.

EKOenerģijas iegāde Latvijā nenotika fiziski piegādājot enerģiju, bet gan sertificējot elektrības izcelsmes apliecinājumu (EIA). Elektrības tirgū tās izcelsme tiek atdalīta no fiziskās elektrības plūsmas. Tiklīdz elektrība tiek piegādāta tīklam, vairs nav iespējams izsekot elektroniem un nodrošināt, ka klients iegādāsies konkrēto atjaunojamās enerģijas elektronu. Tādēļ elektrības izcelsmi pierāda ar elektrības izcelsmes apliecinājumu. Elektrības izcelsmes apliecinājuma sistēma ir iekļauta Eiropas Savienības Atjaunojamās Enerģijas direktīvā un nodrošina atjaunojamās elektrības izsekojamību.

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Zaļā kustība, Zaļā Brīvība un Vides izglītības fonds, ir pirmās organizācijas Latvijā, kas sertificējušas savu enerģijas patēriņu ar EKOenerģijas sertifikātu. Tas nozīmē, ka enerģija, ko šīs nevalstiskās organizācijas patērē, ir saražota gan klimatam, gan dabai draudzīgā veidā.

Sertifikāts EKOenerģijas enerģijas patēriņam Latvijas Zaļā kustībā apskatāms zemāk.

Download (PDF, 259KB)

Vairāk informācijas: http://www.ekoenergy.org/lv/

Ilgtspējīgas enerģijas vīziju kopīgi izstrādāja Starptautiskais Ilgtspējīgas enerģijas sadarbības tīkls (INFORSE) sadarbībā ar biedrību „Latvijas Zaļā kustība” un biedrību „Zaļā brīvība”. Par pamatu ir ņemts Dānijas universitāšu izstrādātais modelis. Vīzijā ir ņemts vērā Latvijas atjaunojamo energoresursu potenciāls, pašreizējais un sagaidāmais enerģijas pieprasījums un īstenotie energoefektivitātes pasākumi.

Kopsavilkums Latvijas ilgtspējīgas enerģijas vīzija – 2050 skatāms zemāk.

Download (PDF, 334KB)

Atjaunojamo energoresursu potenciāls Latvijā un ilgtspējīgas enerģētikas vīzija Latvijai līdz 2050.gadam

Plakāts Ilgtspējīga enerģija Latvijā Nr.1 skatāms zemāk

Download (PDF, 503KB)

Plakāts Ilgtspējīga enerģija Latvijā Nr.2 skatāms zemāk

Download (PDF, 496KB)

Projektu materiāli, kas sagatavoti projekta “Vides NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai atjaunojamo energoresursu rīcībpolitikas izstrādē un ieviešanā )SFL, Nr.2009-055-0) ietvaros.

Materiāls vides NVO pozīcijas dokumenta izstrādei par AER atbalsta veidiem un ietekmi uz vidi skatāms zēmāk.

Download (PDF, 604KB)

Materiāls Vēja elektrostaciju ietekme uz putniem un iespējas negatīvo ietekmi mazināt skatāms zemāk.

Download (PDF, 324KB)

2010.gada 25.maija semināra kopsavilkums par piemērotajiem atbalsta veidiem AER un ietekmes uz vidi samazināšanu skatāms zemāk.

Download (PDF, 222KB)


Klimats

Vides NVO un Jeilas Universitātes studentu sagatavotais “ēnu ziņojums” starptautiskajai klimata konferencei Durbānā, COP17

Unikālā sadarbības projekta starp Latvijas vides organizācijām un prestižo Jēlas universitāti ietvaros tapušais dokuments atspoguļo Latvijas situāciju un pozīciju klimata jomā, kā arī iezīmē nākotnes perspektīvas un Latvijas intereses starptautiskajās klimata sarunās. Šis ir pirmais šāda veida ziņojums par Latvijas situāciju un nostāju klimata jomā, un uzsver arī Latvijas kā ES dalībvalsts dalību klimata sarunu rezultātu veidošanā.

Ziņojums COP17 sanāksmei par Latvijas klimata politiku skatāms zemāk.

Download (PDF, 449KB)