Par mums

Mūsu komanda

Latvijas Zaļās kustības valde un darbinieki

Jānis Matulis
valdes priekšsēdētājs
janis.matulis@zalie.lv
✆ 26538871

Artūrs Undrests
valdes priekšsēdētāja vietnieks
arturs.undrests@zalie.lv
✆ 28334545

Andis Uzulnieks
valdes loceklis
andis.uzulnieks@zalie.lv
✆ 29361534

Raitis Hercenbergs
valdes loceklis
raitis.hercenbergs@zalie.lv
✆ 29655298

Vai raksti mums uz zalie@zalie.lv

Latvijas Zaļās kustības reģionālās nodaļas

Jūrmalas nodaļa
Vadītājs: Kārlis Gudermanis
Kontaktinformācija:
✆ 29237982
anita.gudermane@apollo.lv

Abavas nodaļa
Vadītājs: Raitis Hercenbergs
raitis.hercenbergs@zalie.lv
✆ 29655298

Ziemeļkurzemes nodaļa
Vadītājs: Andis Uzulnieks
Kontaktinformācija:
✆ 29361534
andis.uzulnieks@zalie.lv

Ventspils nodaļa
Vadītāja: Ita Picalcelma
Kontaktinformācija:
✆ 26176597
calis130858@inbox.lv

Interešu nodaļa “Ekoprojekts”
Vadītājs: Ģirts Ozoliņš
Kontaktinformācija:
✆29513708
sleki12@gmail.com

Interešu nodaļa “Talsu novada Ziemeļvalstu centrs”
Vadītājs: Jānis Matulis
Kontaktinformācija:
✆26538871
janis.matulis@zalie.lv


Latvijas Zaļas kustības rekvizīti

Latvijas Zaļā kustība
Adrese: Ģertrūdes 19/21-3, Rīga, LV-1011
Reģ. Nr. 40008084059
Banka: A/S „Swedbank”
Konta Nr. LV50HABA0551008109384


Tematiski Latvijas Zaļā kustība savu darbību visvairāk ir attīstījusi šādās jomās:

  • Ekonomisko instrumentu izmantošana ilgtspējīgas attīstības veicināšanai sākot diskusiju ar nozaru ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām par zaļā budžeta reformu un nepieciešamību integrēt vides aspektus nodokļu politikā;
  • Videi draudzīgas enerģijas veicināšana vēršoties pret liela mēroga neilgtspējīgiem projektiem un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu;
  • Sabiedrības interešu aizstāvība un efektīvas līdzdalības veicināšana, sniedzot konsultācijas un iesaistoties konkrētu problēmsituāciju risināšanā saistībā ar pilsētvides, būvniecības, aizsargjoslu, atkritumu apsaimniekošanas, ietekmes uz vidi novērtējuma jautājumiem;
  • Sabiedrības un politikas veidotāju iesaiste diskusijā par Attīstības Sadarbību un starptautisko finanšu institūciju lomu nozīmi valsts attīstībā, īpaši vides ilgtspējas kontekstā;
  • Piekrastes kāpu aizsardzība: īstenojotsabiedrisko kontroli, iesaistoties teritorijas plānojumu apspriešanā un sadarbojoties ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu aizsardzību;
  • Vides izglītība iedzīvotājiem, interešu grupām un lēmumu pieņēmējiem izplatot informāciju un ar publisku akciju un kampaņu palīdzību, piemēram, „Diena bez auto” pasākumi, piketi u.tml.

Papildus augstāk minētajam LZK daudz darbojas arī vietējā līmenī, kur darbība galvenokārt ir vērsta uz aktīvu līdzdalību politikas plānošanas procesos, kas saistīti ar klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumiem, pilsētas attīstības plānošanas, ietekmes uz vidi novērtējuma procesos, cīņai pret nelikumīgu būvniecību un noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi, vietējo iedzīvotāju iesaistīšanai vides aizsardzības aktivitātēs (piemēram, talkas un studiju loki) un interešu aizstāvības realizēšana.

Aktuālai informācijai apmeklē arī mūsu lapu Facebook:
http://www.facebook.com/ZalaKustiba

Vari sekot jaunumiem arī mūsu Twiiter kontā:
https://twitter.com/ZalieLV


Dalība NVO tīklos

Latvijas Zaļā kustība ir pārstāvēta šādos nacionālajos NVO sadarbības tīklos:

Vides konsultatīvajā padomē

http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pad/vkp/?doc=2939

Latvijas Pilsoniskās alianses padomē

http://nvo.lv/lv/news/page/elpa-padome-163/

Nevalstisko organizāciju līdzdalības konsorcijā

http://nvo.lv/lv/news/publication/lidzdalibas-konsorcijs-3352/

Latvijas Zaļā kustība sadarbojas:

  • NVO un Ministru Kabineta sadarabības memoranda;
  • Saeimas un NVO sadarbības deklerācijas ietvaros.

Latvijas Zaļā kustība ir šādu starptautisku vides NVO sadarbības tīklu biedre:

 

Inforse-Europe (International Network for Sustainable Energy)

www.inforse.org

EKOenergy Network

www.ekoenergy.org

Coalition Clean Baltic

www.ccb.se


Interešu aizstāvība

NVO Līdzdalības konsorcijs

2011. gada jūnijā sešas nevalstiskās organizācijas, kas veic interešu aizstāvības darbu pilsoniskās sabiedrības, labklājības un veselības aprūpes, vides aizsardzības, izglītības, kultūras un reģionālās attīstības jomās, izveidoja NVO līdzdalības konsorciju ar mērķi nodrošināt vienotu līdzdarbību, saistībā ar diviem nozīmīgiem jautājumiem – NAP2020 izstrādi un ES finansējuma piesaiste nākamajam plānošanas periodam.

Konsorcija dalībnieki – biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība „Latvijas Lauku forums”, biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””, Latvijas radošo savienību Padome, biedrība „Profuturo” un biedrība „Latvijas Zaļā kustība” – savstarpēji koordinē līdzdalību ES fondu plānošanā, regulāri apmainoties ar viedokļiem un pieredzi, kā arī kopīgi sniedzot atzinumus un maksimāli nodrošinot nevalstisko organizāciju klātesamību fondu plānošanas procesā un iestājoties par to, lai NVO būtu iesaistītas struktūrfondu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšanas procesos.

Vairāk informācijas par NVO Līdzdalības konsorciju lasiet šeit.