Category Archives: Sabiedrības līdzdalība

NVO iesaistās Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādē

Dažādās nozarēs darbojošās nevalstiskās organizācijas 2011.gada 17.jūnijā vienojās par sadarbību, izveidojot t.s. “NVO līdzdalības konsorciju”. Konsorcija mērķis ir nodrošināt vienotu konsorcija pušu līdzdarbību, nevalstisko organizāciju profesionālas un kvalitatīvas līdzdalības, un interešu aizstāvības veikšanu konsorcija dalīborganizāciju darbības jomas rīcības politiku izstrādē un ieviešanā nacionālā līmenī. Konsorcijs apvieno juridiskas personas – biedrības un/vai nodibinājumus, kas strādā sabiedriskā labuma darbības jomās, īstenojot aktivitātes interešu aizstāvībā pilsoniskās sabiedrības, labklājības un veselības aprūpes, vides aizsardzības, izglītības, kultūras un reģionālās attīstības jomās. Vides aizsardzības jomu šajā NVO sadarbības tīklā pārstāv Latvijas Zaļā kustība.

Lasīt tālāk… →

Iebiedēšanas paraugprāva pret Liepājas iedzīvotājiem, kas iebilst pret koksa rūpnīcas būvniecību

Latvijas Zaļā kustība un Vides aizsardzības klubs informē, ka rīt, 2012.gada 4.janvārī Liepājas tiesā ir iecerēta paraugprāva pret trīs Liepājas iedzīvotājiem par to, ka viņi ir iebilduši pret jaunas koksa rūpnīcas būvniecību Liepājā. Prasības iesniedzējs ir AS „HRC Libau”, prasot piedzīt zaudējumus no iedzīvotājiem Ls 700,- apmērā. Taču vides NVO norāda, ka AS „HRC Libau” iesniegtais prasības pieteikums nav pamatots, tas ir pretrunā Administratīvā procesa likumam un Vides aizsardzības likumam, kuros ieļauti Orhusas konvencijas regulējumi, lai personām, kas īsteno savas tiesības vides jomā, netiktu radītas nelabvēlīgas sekas.

Lasīt tālāk… →