Skanstes tramvaja projekts ir slepens!?

Latvijas Zaļā kustība, Vides aizsardzības klubs un organizācija «Lielo kapu draugi» saņēmuši Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atbildi saistībā ar aicinājumu publiskot Skanstes tramvaja līnijas projekta pieteikumu, ko Rīgas dome izskatīšanai CFLA iesniedza 17.oktobrī. SIA «Rīgas satiksme» (RS) paudusi, ka visa projekta dokumentācija ir atzīta par komercnoslēpumu saskaņā ar uzņēmuma valdes sēdē apstiprināto ierobežotas informācijas sarakstu.

Kā norādīts CFLA vēstulē, RS norādīja, ka, veicot mehānisku komercnoslēpumu saturošas informācijas dzēšanu, rezultātā projekta iesniegums zaudējot loģisku sasaisti ar projekta aprakstā izteiktajiem secinājumiem, varot kļūt maldinošs un nesaprotams. Tādējādi sabiedrības informēšanas mērķis netiekot sasniegts, vēl vairāk – varot notikt arī pretējs process un sabiedrība var tikt maldināta, uzskata RS.

Vienlaikus CFLA vērsa uzmanību, ka tā skaidrojusi RS, ka uzņēmumam pašam ir tiesības publiskot projekta iesniegumu, tomēr, ņemot vērā iepriekš minēto, ja RS projekta iesniegumu nepubliskos, CFLA patlaban nav tiesīga to publiskot. Tāpat CFLA informē, ka RS esot apņēmusies līdz brīdim, kad stāsies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, sabiedrībai iespēju robežās sniegt publisku un patiesu informāciju par projektu gan plašsaziņas līdzekļos, gan citās piemērotās publiskās vietnēs.

Projekta pieteikums tika pieprasīts, lai uz dokumentu pamata pārbaudītu Rīgas domes vadības un pašvaldības struktūru sniegto savstarpēji izslēdzošo informāciju.

Atgādinām,ka 26.oktobri Latvijas Zaļā kustība, Vides Aizsardzības klubs un “Lielo Kapu draugi” aktīvisti iepazīstoties ar pieejamo informāciju par  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros īstenojamā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” (turpmāk tekstā – Projekts) sagatavošanas apstākļiem un pamatojumu, un ievērojot labas pārvaldības principus, kas paredz sabiedrības līdzdalību nozīmīgu publiskā sektora projektu īstenošanā,lūdza Centrālo finanšu līgumu aģentūru:

1)      Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta 3.daļas 14.punktu, 35.panta 2.daļu,  izsniegt minētā projekta pieteikumu, lai sabiedrība varētu pārliecināties par šā projekta pamatojumu un pierādījumiem savlaicīgai sabiedrības iesaistei projekta sagatavošanā;

2)      Ievērojot to, ka publiskā telpā kā pamatojumu konkrētā projekta sagatavošanai Rīgas Domes amatpersonas atkārtoti norādījušas uz it kā obligātu ES Kohēzijas fonda prasību tramvaja līniju virzīt prioritāri attīstāmā teritorijā un degradētā teritorijā (piemēram, skat. Latvijas Avīze, 2016.gada 21.oktobris), pārbaudīt, vai minētie apgalvojumi ir ietverti projekta pieteikumā, kāds ir to pamatojums un  attiecīgi, vai projekta pieteikums nesatur krāpšanas pazīmes. Lūdzam pārbaudīt minētā projekta pieteikuma atbilstību Regulas (EK) Nr.2988/95 1.panta 2.punktā minētajam Kopienas tiesību normu pārkāpumam, ko rada subjekta rīcība, kas var nodarīt kaitējumu ES budžetam.

Projekta pieteikuma vērtēšanā lūdzam ņemt vērā sekojošo:

3) Projekta darbības nav paredzētas aktualizētajā Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānā, kas apstiprināts ar Rīgas domes 2016.gada 27.septembra lēmumu Nr.4284;

4) tramvaja līnijas būve Pērnavas un Senču ielās var radīt papildus sarežģījumus transporta organizācijā, pieaugot ielu noslogojumam, kas savukārt būs tieši pretrunā ar darbības programmas “Izaugsmei un attīstībai” 4. tematiskā mērķa “Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” ieguldījumu prioritāti: “Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām”; pastāv bažas, ka nav veikta padziļināta šīs problēmas izvērtēšana un projekta ietvaros nav paredzēti efektīvi risinājumi autotransporta plūsmas optimizācijai paralēli tramvaja līnijas izbūvei;

5) pastāv bažas, ka sagatavojot projekta dokumentāciju nav veiktas neatkarīgas, objektīvas un pierādāmas prognozes plānotajai ietekmei uz CO2 izmešu samazinājumu un pasažieru skaita pieaugumu plānotajā tramvaja līnijas maršrutā;

6) veicot īpašumu vai tā daļu atsavināšanu valsts nozīmes kultūras pieminekļa “”Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm” ietvaros, iespējami Likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 8.panta pārkāpumi, turklāt projekts nav saskaņots ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Latvijas Zaļā kustība,Valdes locekle Selīna Vancāne

Vides Aizsardzības klubs

“Lielo Kapu draugi” aktīvisti