NVO iesaistās Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādē

Dažādās nozarēs darbojošās nevalstiskās organizācijas 2011.gada 17.jūnijā vienojās par sadarbību, izveidojot t.s. “NVO līdzdalības konsorciju”. Konsorcija mērķis ir nodrošināt vienotu konsorcija pušu līdzdarbību, nevalstisko organizāciju profesionālas un kvalitatīvas līdzdalības, un interešu aizstāvības veikšanu konsorcija dalīborganizāciju darbības jomas rīcības politiku izstrādē un ieviešanā nacionālā līmenī. Konsorcijs apvieno juridiskas personas – biedrības un/vai nodibinājumus, kas strādā sabiedriskā labuma darbības jomās, īstenojot aktivitātes interešu aizstāvībā pilsoniskās sabiedrības, labklājības un veselības aprūpes, vides aizsardzības, izglītības, kultūras un reģionālās attīstības jomās. Vides aizsardzības jomu šajā NVO sadarbības tīklā pārstāv Latvijas Zaļā kustība.

Pašlaik NVO līdzdalības konsorcijs aktīvi iesaistās komentāru un viedokļu gatavošanā par Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2014.-2020.gadam prioritāšu pamat-ziņojuma projektu.

Vairāk informācijas par NAP izstrādi atrodama šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mp/vaditas-padotibas-iestades/mp-pkc/