Latvijas un Ukrainas NVO sadarbojas Jaunas perspektīvas radīšanai Ilgtspējīgas lauku ekonomikas plānošanai Ukrainas reģionos

2016. gada 25.jūlijā Latvijas Zaļā kustiba parakstīja līgumu ar Ārlietu ministriju par projekta “ Jaunas perspektīvas Ilgtspējīgas lauku ekonomikas plānošanā Ukrainas reģionos”  īstenošanu.

Flag-Pins-Latvia-Ukraine

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas Vienotās un Visaptverošās Lauksaimniecības un Lauku attīstības stratēģijas 2015-2020 gadam ieviešanā, jautājumos, kas skar dzīves kvalitātes un ekonomisko aktivitāšu diversifikāciju lauku telpā un kopienu virzītu lauku attīstību Čerņigovas, Čerkasi, Ļvovas, Viņņicas, Ivano Frankovskas reģionos. Projekta laikā, kopā ar sadarbības partneriem Ukrainā tiks īstenotas informatīvi izglītojošas aktivitātes lauku iedzīvotāju, galvenokārt mazo lauksaimnieku zināšanu vairošanai par pievienotās vērtības radīšanu lauksainiecības produktiem, vietējo ekonomiku, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, ekonomiskās diversifikācijas jautājumiem, kopienu enerģijas, kooperācijas, lauku tūrisma un vietējo iniciatīvu veicināšanas jomām. Projektā iesaistītajiem būs iespēja doties pieredzes apmaiņā uz Latviju, lai teorētiski iegūtās zināšanas redzētu praksē.

Projekta sadarbības partneris ir Ukrainas Nacionālais ekoloģijas centrs, publiskais centrs Čas un asociācija “Karpatskoje Kolo”.

Šobrīd Ukraina kopā ar ES un citiem Ārzemju donoriem, īsteno Ukrainas Vienotās un Visaptverošās Lauksaimniecības un Lauku attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam prioritātes, kas rezultējas ar veiksmīgu finanšu resursu pieejamības palielināšanu lauksaimniecības modernizāciju, jaunu tirgu atklāšanu un pārtikas ražošanas apjomu kāpumu. Vienlaicīgi tiek atzīts, ka pārtikas ražošanas modernizācija mazina darba spēka nepieciešamību lauku teritorijās, kas veicina strauju reģionos dzīvojošu cilvēka skaita samazināšanos, Diemžēl stratēģijas īstenošanas aktivitātēm, kas saistītas ar lauku ekonomikas diversifikāciju un tās ilgtspējas veicināšanu, pēc pašas ministrijas vārdiem  trūkst gan finansu resursu, gan arī zināšanu. Tāpēc, tiek gaidīts gan finansiāls gan metodisks atbalsts Lauku attīstības prioritātes aktivitāšu: Lauku ekonomikas dažādošanai un Kopienu virzītas vietējās attīstības īstenošanai no ārzemju sadarbības partneriem

Projekta ietvaros iesaistītie sadarbības partneri, balstoties uz mērķa grupu identificētajām vajadzībām Čerņigovas, Čerkasi, Ļvovas, Viņņicas, Ivano Frankovskas reģionos rīkos gan kapacitātes stiprināšanas seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus gan Ukrainā, gan Latvijā, kā arī politikas plānotāju, praktiķu un ekspertu augsta līmeņa pasākumu Kijevā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts arī metodisks materiāls jauniegūto zināšanu multiplikācijai.

Līdz ar aktivitāšu īstenošanu un līdz ar zināšanu palielināšanu par Latvijas un ES pieredzi lauku dzīves un politikas transformācijai, atbilstoši mūsdienu ekonomiskai un sociālai situācijai, tiks veicināta arī vietējo partnerību izveide, apvienoto kopienu vadītāju kapacitātes stiprināšana par attīstības plānošanu, kā arī palielināsies zināšanu līmenis par Latvijas un citu ES valstu lokalekonomikas jautājumiem. Latvijas Zaļā kustība veicinās arī tieši kontaktu veidošanos un iniciatīvu rašanos starp Latvijas un Ukrainas iedzīvotājiem, organizācijām un pašvaldībām.

Īstenotās starpvalstu sadarbības aktivitātes veicina Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanu, stiprinot Latvijas kā divpusējā donora lomu, veicinot sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbībai, ka arī sekmējot Latvijas darbu starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā un starptautisko saistību izpildē. Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot nabadzību un nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā Latvija no palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par donorvalsti, pildot uzņemtās starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un atbalsta sniegšanā attīstības valstīm. Vienlaikus attīstības sadarbība nav vienvirziena – Latvija nav tikai devēja, bet arī ieguvēja, sadarbības procesā iegūstot ne tikai pieredzi un zināšanas, bet arī jaunas kvalitātes attīstības turpmākai veicināšanai

No Ārlietu ministrijas projekta īstenošanais saņemts finansējums – 38 404 EUR apmērā