Aktuālie projekti

Projekta nosaukums: Nevalstisko organizāciju spējināšanu ilgtspējīgas enerģijas izmantošanas veicināšanai vietējās ekonomikas stiprināšanai un klimata aizsardzībai (Saīsināti: Inforce 2016)

Projektā iesaistītās valstis: Dānija, Norvēģija, Krievija, Latvija, Baltkrievija

Projekta mērķi:

 • Stirpināt NVO to darbā, kas saistīta ar zema oglekļa risinājumu popularizēšanu, īpaši enerģijas efektivitātes jomā, kas skar vietējās pašvaldības.
 • Atbalstīt NVO lomu kā enerģijas efektivitātes un atjaunīgās enerģijas veicinātājus.
 • Dalīties labajā praksē un pieredzē starp Ziemeļu un Baltijas valstīm enerģijas efektivitātes un atjaunīgās enerģijas izmantošanas jomā
 • Veicināt interēsu aizstāvības darbu vietējās ilgtspējīgas enerģijas risinājumu ziņā Krievijā, Baltkrievijā un Latvijā
 • Iesaistīt vairāk NVO Ziemeļu- Baltijas sadarbībā klimata un enerģijas jautājumu risināšanā

Projekta vadošais partneris: International Network for Sustainable Energy- Europe (Saīsināti Inforce)

Projekta ieviešanas ilgums (12 mēneši) : Līdz 2016. gada decembrim.

Kopīgais projekta budzēts: 4523000 Dāņu kronas (Lavijas Zaļās kustības un Vides Aizsardzības kluba budžēts:15940 Dāņu kronas

Projekta angliskais nosaukums: Strengthening NGOs in promotion of sustainabe energy for local developemnt and climate protection

Oficiālā projekta mājas lapa: http://www.inforse.org/europe/

Projekta mērķa grupas:

 • Iedzīvotāji un NVO Krievijā, Baltkrievijā, Latvijā un Dānijā
 • Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas lēmumu pieņēmēji

Projekta būtiskākās aktivitātes:

 • Projekta uzsākšanas pasākums Oslo un Kopenhāgenā
 • Mobilās izstādes izveide (Uz LaZK neattiecas)
 • Seminārs Latvijā
 • Informatīvā biļetena izstrāde (Uz LaZK neattiecas)
 • Seminārs Baltkrievijā
 • Apmācības skolu mācību spēkiem (Uz Latvija neatiecas)
 • Mobilās izstādes popularizēšana (Uz Latviju neattiecas)
 • Izlgtspējīgas enerģijas ziņu apkopošana
 • Noslēguma seminārs Pēterburgā
 • Projekta aktivitāšu apkopošana un ziņošana

Projekta ieviešana:

Projektu Latvijā ievieš atvijas Zaļā kustība ciešā sadarbībā ar Vides Aizsardzības klubu

Projekta finansētājs:

Norden

___________________________________________________________________________________________________

Projekts “Attīstības finansējums un finansēšanas attīstība Eiropas attīstības gadam 2015: Eiropas mēroga kampaņa, lai saskaņotu Eiropas investīcijas attīstības valstīs ar globālajiem attīstības mērķiem pēc 2015. gada, kā arī Eiropas Savienības politikas kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi un nabadzības mazināšanu”

Projektā iesaistītās valstis: Čehija, Polija, Ungārija, Bulgārija, Slovēnija, Rumānija, Igaunija, Latvija, Horvātija, Slovākija, Lielbritānija, Nīderlande, Vācija, Beļģija, Itālija un Spānija

Galvenās aktivitātes:

 • Informētības un izpratnes vairošana pilsoniskās sabiedrības vidū un tieši saskarsme ar iedzīvotājiem;
 • Iesaistīt mēdijus ar radošu komunikāciju sistemātiksai Eiropas mēroga iesaistei
 • Interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanas procesā
 • Kapacitātes veicināšana pilsoniskās sabiedrības akvīvistiem, lai radītu izpratni par Finansu investīciju uz Globālo attīstības mērķu pēc 2015 sasniegšanu

Projekta vadošais partneris: CEE Bankwatch Network

Projekta ieviešanas ilgums: Līdz 2017. gada decembrim

Oficiālā projekta mājas lapa: http://bankwatch.org/campaign/development

EU FlagŠīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma EuropeAid

_________________________________________________________________________________

Projekts “Sabiedrības izpratnes vecināšana Tūkstošgades Attīstības Mērķu (TAM) sasniegšanā – Starptautiskā Valūtas Fonda (SVF) un jaunattīstības valstu parādu pārvaldības lomas nozīmība”

Šī attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Starptautiskā Valūtas Fonda un jaunattīstības valstu parādsaistību ietekmi uz klimata pārmaiņu procesiem un vides ilgtspējas un klimata pārmaiņu nozīmību TAM kontekstā, kā arī stiprināt pilsoņu ietekmi lēmumu pieņemšanas procesā, veicinot ilgtspējīgas vides attīstību ieviešot tam labvēlīgu finanšu politiku. Bez tā, projekta virsmērķis ir veicināt ES un dalībvalstu valdības izpratni par starptautiskās fiskālās un parādsaistību politikas nozīmību TAM sasniegšanā, kā arī sekmēt tādas finanšu politikas virziena attīstību, kas veicina jaunattīstības valstu ilgtspējīgu attīstību un TAM sasniegšanu 2015.gadā.

Projekta mērķa grupas:

 • pilsoniskā sabiedrība,
 • arodbiedrības,
 • jauniešu organizācijas,
 • politikas veidotāji, jo īpaši – finanšu ministrijas un centrālās bankas.

Projekta iesniedzējs:

vadošais partneris ir Jubilee Debt Campaign (UK).

Projekta partneri:

“Latvijas Zaļā kustība” kopā ar citām biedrībām no Beļģijas, Grieķijas, Īrijas, Rumānijas, Spānijas un Lielbritānijas.

Galvenās aktivitātes:

 • Informācijas analīze un izplatīšana par SVF ietekmi uz valstu attīstību, īpāsi vides jomā.
 • Darba grupas un kampaņas plānošana ar iesaistītiem jomas ekspertiem.
 • Informatīva kampaņa, kas ietver arī sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos caur sadarbības platformām (Vides konsultatīvo padomi, Pilsoniskās alianses padomi , LAPAS un ziņu izdevumiem).
 • Publikācijas un interaktīvi raksti medijos, iesaistot dažādas NVO un rīkojot informatīvus pasākumus, – regulāras preses relīzes.
 • Publiskas vēstules un publikācijas, ar kurām uzrunāti politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji.
  Pieredzes apmaiņas semināri.

Kopējais projekta budžets:

1373266,78 EUR (36 mēnešiem), no kuriem 72,82 % finansē Eiropas Komisija. Latvijā projekta aktivitātes tiek līdzfinansētas arī no LR Ārlietu Ministrijas.

Projekta īstenošanas laiks:

01.2013 – 12.2015

EU Flag Šīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma EuropeAid projekta „Prompting change in European attitudes towards the IMF’s development role and developing country debt management to help achieve the MDGs” ietvaros.


 

Kampaņa „EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas, zaļas elektroenerģijas popularitāti, atpazīstamību un pieprasījumu pēc tās Latvijā, tādējādi samazinot ar elektroenerģijas ražošanu saistītās slodzes vidē. Projekta virsmērķis ilgtermiņā ir veicināt sabiedrības izpratnes paaugstināšanos par ilgtspējīgas enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā, lai veicinātu valsts virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un saudzīgāku attieksmi pret dabu.

Projekta iesniedzējs:

nodibinājums Latvijas Dabas fonds

Projekta sadarbības partneri:

biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un biedrība “Zaļā brīvība”

Projekta mērķa grupas:

 • ražotāji,
 • piegādātāji un konsultanti,
 • patērētāji,
 • tostarp lielie ražotāji, pašvaldības, ar vidi saistītās valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi, mājsaimniecības u.c., starptautiskie partneri, lēmumu pieņēmēji un citas iesaistītās puses.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Seminārs enerģijas ražotājiem un piegādātājiem;
 • Pastāvīgs stends izstādē „Vide un Enerģija 2014”;
 • Konference mērķa grupām “Vide un enerģija 2014” ietvaros;
 • Darbs ar ražotājiem, piegādātājiem un konsultantiem, patērētājiem, lēmumu pieņēmējiem un starptautiskajiem partneriem;
 • Informatīvās reklāmas medijos un vides reklāmas.

Projekta budžets:

Projekta kopējais budžets ir 30060 EUR, no kā 73% finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projekta īstenošana laiks:

03.2014. – 12.2014

Latvijas vides aizsardzības fondsPROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS


Projekts “Diena bez auto” Kuldīgā, Valmierā un Ventspilī

Šī videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšanas projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par privātā autotransporta izmantošanas ietekmi uz vidi un videi draudzīgas mobilitātes risinājumiem, un aicināt sabiedrību izmēģināt videi draudzīgākas alternatīvas automašīnu izmantošanai.

Projekta virsmērķis ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju attieksmes un rīcības maiņu, veicinot videi draudzīgu dzīvesveidu, tādējādi mazinot cilvēka darbības radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām. Kā arī veicināt ilgtspējīgas un veselīgas sabiedrības veidošanos, un sekmēt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās.

Projekta mērķa grupas:

 • skolēni un jaunieši,
 • sabiedriski aktīvā sabiedrības daļa
 • Projekta iesniedzējs:
 • “Latvijas Zaļā kustība”

Galvenās aktivitātes:

 • Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu mobilitāti un akcijas norisi sociālajos tīklos, pilsētu laikrakstos, portālos, radio, un citās informācijas platformās – regulāras preses relīzes;
 • Fotokonkursa izsludināšana un norise, aicinot sabiedrību apzinātu vietas, kas ir draudzīgas velosipēdistiem;
 • Diena bez auto velobrauciena kā vides izglītības aktivitātes un zibakcijas organizēšana 22.septembrī katrā no pilsētām;
 • Iedzīvotāju ieteikumu apkopošana un nodošana vietējām pašvaldībām.

Kopējais projekta budžets:

4283 EUR, no kuriem 70 % finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projekta īstenošanas laiks:

08.2014 – 11.2014

Latvijas vides aizsardzības fondsPROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS


 

„Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem”, kurā biedrība „Latvijas Zaļā kustība” ir sadarbības partneris „homo ecos:” īstenotajam Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam.

Projekta aktualitāte:

nepieciešams paaugstināt nevalstiskā sektora kā sabiedrības un valsts sadarbības veicinātāja zināšanas par līdzdalības iespējām politikas plānošanā jautājumos, kas saistītas ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Projekta mērķis:

Paaugstināt biedrības “homo ecos:”, sadarbības partneru un Latvijas nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanas un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību un pozitīvās pieredzes pārņemšanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Projekta mērķa grupas:

 • biedrības “homo ecos:” biedri,
 • sadarbības partneru organizāciju biedri,
 • NVO atbalsta centri Latvijā.

Projekta īstenotājs:

Biedrība „homo ecos:”

Projekta sadarbības partneri:

 • Biedrība “Latvijas Zaļā kustība”
 • Biedrība „Zaļā brīvība”

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Ārvalstu prakses izpēte par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ieviešot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, kā arī labās prakses piemēri, izmantojot atkritumus kā resursus.
 • Trīs darba grupas par NVO līdzdalības iespējām atkritumu kā resursu izmantošanā.
 • Vadlīniju izstrāde NVO kapacitātes stiprināšanai, zināšanu un līdzdalības politikas plānošanai un ieviešanai, lēmumu pieņemšanas procesam, pozitīvās pieredzes pārņemšanas jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem un resursu efektīvu izmantošanu.
 • Apmācību seminārs Latvijas NVO atbalsta centriem par NVO līdzdalības iespējām, labās prakses piemēriem un izstrādātajām vadlīnijām.

Projekta īstenošana laiks:

11.2013. – 07.2014

Projekta budžets:

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Ieguldījums tavā nākotnē ESF VC SIF ES


Projekts “Vides aktīvistu prasmju banka”

Projekta “Vides aktīvistu prasmju banka” mērķis ir paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam.

Projekta mērķa grupas:

 • nodibinājuma „Vides izglītības fonds“,
 • biedrības „Latvijas Zaļā kustība“,
 • biedrības „Zemes darugi“, biedrības „Vides izglītotāju asociācija“, biedrības „Vides aizsardzības klubs“ darbinieki un biedri.

Projekta iesniedzējs:

Nodibinājums „Vides izglītības fonds“

Projekta partneri:

 • biedrība „Zemes draugi“,
 • biedrība „Latvijas Zaļā kustība“,
 • biedrība „Vides izglītotāju asociācija“,
 • biedrība „Vides aizsardzības klubs“.

Galvenās projekta aktivitātes un sagaidāmie rezultāti:

 • Dažādmācības kursa „Sabiedrības līdzdalība un vides aktīvisms” izveide;
 • Dažādmācības kursa „Klimats un enerģija” izveide;
 • Dažādmācības kursa „Vides vietējās iniciatīvas” izveide;
 • Dažādmācības ciklu īstenošana (apmācības apguve Moodle platformā ar pieejamu kursa vadītāja atbalstu un kursa dalībnieku komunikācijas iespējām e-vidē kombinācijā ar praktiskās pieredzes apgūšanu kontaksemināros un lauka studijām) kursiem „Sabiedrības līdzdalība un vides aktīvisms“ „Klimats un enerģija” un „Vides vietējās iniciatīvas” (kopumā apmācīti 60 dalībnieki).

Projekta budžets:

Projekta kopējais budžets ir 17154,80 LVL.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Ieguldījums tavā nākotnē ESF VC SIF ES


Projektu ideju konkurss par vietējo kopienu ilgtspējīgu un “zaļu” attīstību

Starptautiskā vides organizācija CEE Bankwatch Network sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību izsludina konkursu projektu idejām, kas ilgtspējīgā un “zaļā” veidā veicinātu vietējo kopienu attīstību, trim labāko priekšlikumu autoriem paredzot naudas balvas 1000 eiro apmērā.

Nupat ir sācies ES fondu plānošanas periods 2014. – 2020. gadam, tāpēc visas dalībvalstis gatavo priekšlikumus, kam tieši šo fondu līdzekļus novirzīt. Lai šajos priekšlikumos tiktu ņemts vērā vietējo kopienu redzējums, Latvijas Zaļā kustība sadarbibā ar citām NVO izstrādās konkrētus ieteikumus, kā tieši ES fondu līdzekļus vajadzētu lietot Latvijā, lai tie nestu vislielāko iespējamo labumu. Izstrādātie priekšlikumi tiks iesniegti Finanšu ministrijai un Eiropas Savienības fondu Pagaidu uzraudzības komitejai.

Šī konkursa mērķis ir saprast, kas ir svarīgi tieši vietējiem iedzīvotājiem, lai izvairītos no riska, ka, plānojot nākotnē pieejamo ES fondu izlietojuma virzienus, vietējās vajadzības nav ņemtas vērā.

Projektu idejas konkursam dalībnieki aicināti iesniegt līdz 30. oktobrim, plašāka informācija par pašu konkursu, pieteikumu veidlapa un cita informācija pieejama mājas lapā http://bankwatch.org/konkurss.

Šīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma „Eiropa Pilsoņiem” un Eiropas klimata fonds.